Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Kontrola ŚDS "Wyspa"
Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi "Wyspa"
07.06.2018 więcej
Kontrola zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W dniach 27.11.2017r. - 15.12.2017 r. Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie przeprowadził kontrolę realizacji
zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Mieście Olsztyn.
12.03.2018 więcej
Kontrola w Ośrodku Wparcia dla Osób Niesłyszących ,,Gest"
Ośrodek Wparcia dla Osób Niesłyszących ,,Gest".
11.12.2017 więcej
Kontrola Ośrodek Wsparcia, ul. Wiecherta 23a
Kontrola Ośrodek Wsparcia, ul. Wiecherta 23a
29.09.2017 więcej
kontrola w DDPS dla ON przy ul. E.Plater 13
kontrola w DDPS dla Osób Niepełnosprawnych
29.09.2017 więcej
Kontrola Ośrodek Wsparcia, ul. Rzepakowa 12
Kontrola Ośrodek Wsparcia,ul.Rzepakowa 12
22.09.2017 więcej
15.09.2017 więcej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy al.M.J.Piłsudskiego 61 a
Kontrola w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na
Cukrzycę przy al.M.J.Piłsudskiego 61 a.
11.05.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się