Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Organizację pikniku - spotkania integracyjno-edukacyjnego dla rodzin zastępczych uczestników projektu „Dodaj skrzydeł ”
Organizację pikniku - spotkania integracyjno-edukacyjnego dla
rodzin zastępczych uczestników projektu „Dodaj skrzydeł
” nr PRWM.11.02.04-28-0010/17/00 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11
– Włączenie społeczne, Działania 11.2 – Ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 –
Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT
Olsztyn.
07.06.2019 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Dodaj skrzydeł”
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla
dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Dodaj
skrzydeł” nr PRWM.11.02.04-28-0010/17/00 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11
– Włączenie społeczne, Działania 11.2 – Ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 –
Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT
Olsztyn. Termin składania ofert został wydłużony do dnia
19.06.2019r. godz 10:00
05.06.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz
poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie
„Wzmacnianie poprzez działanie”
04.06.2019 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych – cyklu 6 spotkań dla rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Pozytywny początek”
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych –
cyklu 6 spotkań dla rodzin zastępczych uczestniczących w
projekcie „Pozytywny początek” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11
– Włączenie społeczne, Działania 11.2 – Ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 –
Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT
Olsztyn.
30.05.2019 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych zwiększających kompetencje społeczne i poczucie wartości osób uczestniczących w projekcie „Pozytywny początek”
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych
zwiększających kompetencje społeczne i poczucie wartości
osób uczestniczących w projekcie „Pozytywny początek”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne,
Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Poddziałania 11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług
społecznych – projekt ZIT Olsztyn
24.05.2019 więcej
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów zwiększających kompetencje społeczne rodzin, uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów zwiększających
kompetencje społeczne rodzin, uczestników projektu „Dodaj
skrzydeł” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 –
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych –
projekt ZIT Olsztyn.
21.05.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie zajęć zwiększających
kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie
„Wzmacnianie poprzez działanie” Przedsięwzięcie
stanowi integralną część projektu: „Wzmacnianie poprzez
działanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 –
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych –
projekt ZIT Olsztyn.
14.05.2019 więcej
Przeprowadzenie diagnoz psychologiczno - pedagogicznych rodzin zastępczych oraz objęcie indywidualnym wsparciem specjalistycznym uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”
Przeprowadzenie diagnoz psychologiczno - pedagogicznych rodzin
zastępczych oraz objęcie indywidualnym wsparciem
specjalistycznym uczestników projektu „Dodaj
skrzydeł”współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 –
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych –
projekt ZIT Olsztyn
10.05.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie diagnoz rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Organizacja i przeprowadzenie diagnoz rodzin uczestniczących w
projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”
Przedsięwzięcie stanowi integralną część
projektu: „Wzmacnianie poprzez działanie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 –
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych –
projekt ZIT Olsztyn
30.04.2019 więcej
Zorganizowanie spotkania integrującego dla 44 rodzin zastępczych uczestników projektu „Pozytywny początek”
Zorganizowanie spotkania integrującego dla 44 rodzin
zastępczych uczestników projektu
„Pozytywny początek” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne,
Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Poddziałania 11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług
społecznych – projekt ZIT Olsztyn.
25.04.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się