DRUKUJ
2017-02-20

Zadania MOPS w Olsztynie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje cele i zadania gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12  marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności:

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2. pracy socjalnej,

3. prowadzenie i rozwoj niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone dla ośrodków pomocy i powiatowychcentrów pomocy rodzinie w innych ustawach.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom osobom uprawnionym do alimentów

5. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

7. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  ''Za życiem"

8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

10. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

12. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

13. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

15. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego