DRUKUJ
2017-08-09

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE, 500 , FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

Do wniosków o świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 nie są wymagane:

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2016 r.,

- zaświadczenia z ZUS o wysokości składek zdrowotnych za 2016 r.,

- kopie orzeczeń o niepełnosprawności,

- dokumenty potwierdzające założenie działalności gospodarczej,

- zaświadczenia o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły.,

- oświadczenia o kwotach otrzymanych z tytułu tzw. ulgi UZ,

- kopie aktów urodzenia, dowodów osobistych poszczególnych członków rodziny

Powyższe dokumenty zostaną pozyskane przez Organ drogą elektroniczną.

 

Do wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018 należy dołączyć odpowiednio:

- zaświadczenie lub oświadczenie o bezskutecznej egzekucji, w przypadku ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny/świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej- w przypadku osoby uczącej się lub legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny,

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,

- umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

- kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

- dokument określający wysokość dochodu podlegającego utracie m. in. kopię pitów 11/11A/40A za 2016 r., a w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w związku z osobistą opieką nad dzieckiem (art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) także kopię pitu 36 za 2016 r.,

oraz

- dokument określający datę utraty dochodu m. in. zaświadczenia, kopie świadectw pracy, umów zlecenie, decyzje o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium z tyt. odbywania stażu, zaświadczenie z ZUSu o pobieranych w 2016 r. świadczeniach- Jeżeli osoba wnioskująca lub członek jej rodziny utracili dochód osiągnięty w 2016 r.,

- dokument określający datę uzyskania dochodu oraz rodzaj i wysokość dochodu uzyskanego przez stronę/członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu , w którym nastąpiło uzyskanie dochodu- Jeżeli osoba wnioskująca lub członek jej rodziny uzyskali dochód w 2017 r. i w dalszym ciągu ten dochód uzyskują,

-inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.