2019-07-30

Program Dobry start 300 w Pieczy Zastępczej

Program "Dobry Start" w pieczy zastępczej

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Olsztynie przy al. Piłsudskiego 61 A , II piętro, pok. 213  rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka oraz osoby usamodzielniane uczące się  mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE ?

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje jednorazowo  na dziecko do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,  niezależnie od dochodu na rozpoczynający się rok szkolny.

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6.

Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).


KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE  ?


Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby usamodzielnianej uczącej się.

 KIEDY RODZINA OTRZYMA WSPARCIE ?


W przypadku wniosków złożonych w miesiącu sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Załączniki

  Wniosek_o_świadcze...2019_r(2).pdf 413,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik_do_wnio...a_2019(1).pdf 345,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się