2019-08-07

Organizacja pikniku, spotkania integracyjno-edukacyjnego dla rodzin zastępczych, 73 osób uczestniczących w projekcie „Dodaj skrzydeł ” współfinansowanym ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja pikniku, spotkania integrująco -edukacyjnego dla rodzin zastępczych, 73 osób uczestniczących w projekcie „Dodaj skrzydeł” na obszarze rewitalizacji Olsztyna z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej powstałej w wyniku działań inwestycyjnych EFRR. Wymaga się by piknik zorganizowany był w niedzielę 08 września 2019r. w godzinach 11: 00-15: 00 na obszarze Parku Centralnego, na terenie stanowiącym otoczenie Muzeum Nowoczesności, przy ul. Knosały w Olsztynie.  Celem spotkania jest integracja 27 rodzin zastępczych (73 osoby) promująca aktywny wypoczynek oraz zawierająca elementy edukacyjne.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

79 95 20 00-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

4. Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu zawartego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz

4.1.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym do sporządzania sprawozdania z przeprowadzonego spotkania integrującego wraz z dokumentacją fotograficzną z imprezy – minimum 30 zdjęć dobrej, jakości (materiał fotograficzny zostanie przekazany razem ze sprawozdaniem na nośniku CD/DVD oraz pocztą elektroniczną).

4.2.Informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0010/17 pt. „Dodaj skrzydeł”;

4.3.Oznaczenia miejsc bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia z użyciem logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów polityki spójności 2014-2020, dostępnymi na stronie internetowej: https: //rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

4.4. Udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z przedmiotowym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych;

4.5.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia wsposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania dokumentów związanych z realizacją projektu;

4.6.Zachowania w poufności wszelkich danych osobowych związanych z realizacją projektu.

4.7. Ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym;

Zamawiający zapewnia:

- możliwości nieodpłatnego korzystania z toalet znajdujących się na terenie Muzeum Nowoczesności.

- uzyskanie zgody właściciela terenu na organizację imprezy we wskazanym terminie,

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE O ZA...POŁECZNE.zip 1,55 MB (zip) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf 515,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o wy...ze oferty.pdf 211,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa.pdf 5,05 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się