2019-08-07

Organizacja i przeprowadzenie pikniku dla 49 rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie pikniku dla 49 rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie” na obszarze rewitalizacji Olsztyna z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej powstałej w wyniku działań inwestycyjnych EFRR.

Wymaga się by piknik  zorganizowany  był w niedzielę 01 września  2019r. w godzinach 
11:00-17:00  na obszarze Parku Centralnego, na terenie stanowiącym otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie.

Celem spotkania jest edukacja związana z racjonalnym gospodarowaniem żywnością.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień
(CPV):79 95 20 00-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

4. Realizując zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do :

4.1.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia
w szczególności do dostarczenia:

-Sprawozdania z przebiegu pikniku,

-Zdjęć min. 50 sztuk na nośniku CD/DVD,

-Kopii polisy ubezpieczenia NNW.

4.2.Informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0012/17 pt. „Wzmacniane poprze działanie ”;

4.3.Oznaczenia miejsc bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia  z użyciem logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu  o współfinansowaniu projektu  ze środków Unii Europejskiej zgodnie  z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji  programów polityki spójności 2014-2020, dostępnymi na stronie internetowej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

4.4.Udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z przedmiotowym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych;

4.5.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia  w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania dokumentów związanych z realizacją projektu ;

4.6.Zachowania w poufności wszelkich danych osobowych związanych z realizacją projektu.

4.7.Ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym;

 

 

 

 

Załączniki

  Dokumentacja.zip 8,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 226,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie Wykonawcy.pdf 131,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa.pdf 4,61 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się