2019-08-12

Organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

79.95.20.00-2   Usługi w zakresie organizacji imprez

85.32.10.00-5   Administracyjne usługi społeczne

80.00.00.00-4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.57.00.00-0   Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego 

92.33.12.10-5   Usługi animacji dla dzieci

4.Zakres zamówienia obejmuje:

4.1.Organizację i przeprowadzenie pikniku w ramach organizacji i przeprowadzenia wsparcia animacyjno-edukacyjnego, który odbędzie się w sobotę 07 września  2019r. w godzinach  11:00-17:00  na obszarze Parku Centralnego, na terenie stanowiącym otoczenie Muzeum Nowoczesności przy
ul. Knosały w Olsztynie.

4.2.Zapewnienieminimum 1 sali/ pomieszczenia na potrzeby działań animacyjno-edukacyjnych dla dorosłych i dzieci w okresie od dnia podpisania umowy do stycznia 2020r., w liczbie 96 godzin w obszarze rewitalizowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020. Wykaz ulic:  https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/,  zakładka: projekty zewnętrzne. Budynek i wejście do sal bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sale dobrze oświetlone, zapewniające komfort uczestnikom,  wyposażone w stoliki oraz miejsca siedzące,  w okresie z niskimi temperaturami  dogrzane. W sąsiedztwie sali zaplecze sanitarne wyposażone w środki higieniczno-toaletowe. Sala dostosowana do potrzeb rozwojowych dzieci, przestrzenna tak, by można było prowadzić zajęcia ruchowe, wyposażona w stoły lub stoliki, krzesełka.Wyposażona w zabawki, gry rozwojowe stosownie do wieku dzieci.

4.3.Zajęcia z animatorem dla dorosłych prowadzone będą dla około 60 osób, w podziale na dwie grupy w okresie od dnia podpisania umowy do grudnia  2019r.W tym zadaniu przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie 3 spotkań trwających po 4 godziny każde dla każdej z dwóch grup. W tym zadaniu przewiduje się pracę 2 animatorów łącznie, którzy będą zapewnieni przez MOPS.

4.4.Zajęcia z animatorem dla dzieci prowadzone będą dla około 45 dzieci, w podziale na trzy grupy
w okresie od dnia podpisania umowy do stycznia 2020r. W tym zadaniu przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie 6 spotkań trwających po 4 godziny każde dla każdej z trzech grup, W tym zadaniu przewiduje się pracę 2 animatorów łącznie, którzy będą zapewnieni przez MOPS.

4.5.Zapewnienie biletów komunikacji miejskiej jednoliniowych normalnych dla dorosłych uczestników zajęć oraz jednoliniowych ulgowych dla dzieci.

4.6.Zapewnienie przerw kawowych podczas każdego spotkania z animatorem dla osób dorosłych
i podczas każdego spotkania z animatorem dla dzieci.

4.7.Zapewnienie materiałów plastycznych na zajęcia animacyjne dla dzieci.

4.8.Zapewnienie 2 szt. karnetów/kuponów upoważniających do skorzystania przez uczestników projektu z obiektów na terenie Olsztyna typu kino (filmy 2D i 3D), teatr dla około 112 osób.
Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia potrzeb rodzin w tym zakresie.

4.9.Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny w razie potrzeby osobisty ze swoim przedstawicielem
w celu koordynacji działań związanych z przedmiotem zamówienia. 

5.Realizując zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do :

5.1.Przeprowadzenia wsparcia animacyjno-edukacyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.2.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,  w szczególności

w przypadku organizacji pikniku:

-Sprawozdania z przebiegu pikniku,

-Zdjęć min. 50 sztuk na nośniku CD/DVD,

-Kopii polisy ubezpieczenia NNW.

-Listy potwierdzającej odbiór biletów komunikacji miejskiej dla osób dorosłych i dzieci, podpisanej przez koordynatora projektu MOPS.

w przypadku wsparcia animacyjno-edukacyjnego:

-sprawozdania,

-list potwierdzających przygotowanie przerw kawowych dla dorosłych i dzieci, podpisanych przez animatora MOPS,

-listy potwierdzającej odbiór biletów komunikacji miejskiej dla osób dorosłych i dzieci, podpisanej przez animatora MOPS,

-listy potwierdzającej odbiór karnetów/kuponów upoważniających do skorzystania z obiektów kulturalnych,podpisanej przez animatora MOPS,

-protokołu odbioru materiałów plastycznych, podpisanego przez animatora MOPS.

5.3.Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania,                                          tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie  z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej:

 https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

5.4.Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0011/17 pt. „Rodzinna układanka”

5.5.Ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym.

5.6.Niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.7.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego.

5.8.Zachowania w poufności - zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp.

W dniu 20.08.2019r. postępowanie zostało unieważnione.

Załączniki

  Dokumentacja.zip 9,64 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 728,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 438,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się