2017-08-09

KOMUNIKAT ŚWIADCZENIA RODZINNE, 500 , FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Do wniosków o świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 nie są wymagane:

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2016 r.,

- zaświadczenia z ZUS o wysokości składek zdrowotnych za 2016 r.,

- kopie orzeczeń o niepełnosprawności,

- dokumenty potwierdzające założenie działalności gospodarczej,

- zaświadczenia o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły.,

- oświadczenia o kwotach otrzymanych z tytułu tzw. ulgi UZ,

- kopie aktów urodzenia, dowodów osobistych poszczególnych członków rodziny

Powyższe dokumenty zostaną pozyskane przez Organ drogą elektroniczną.

 

Do wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018 należy dołączyć odpowiednio:

- zaświadczenie lub oświadczenie o bezskutecznej egzekucji, w przypadku ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły- w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny/świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej- w przypadku osoby uczącej się lub legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny,

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,

- umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

- kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,

- kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

- dokument określający wysokość dochodu podlegającego utracie m. in. kopię pitów 11/11A/40A za 2016 r., a w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w związku z osobistą opieką nad dzieckiem (art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) także kopię pitu 36 za 2016 r.,

oraz

- dokument określający datę utraty dochodu m. in. zaświadczenia, kopie świadectw pracy, umów zlecenie, decyzje o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium z tyt. odbywania stażu, zaświadczenie z ZUSu o pobieranych w 2016 r. świadczeniach- Jeżeli osoba wnioskująca lub członek jej rodziny utracili dochód osiągnięty w 2016 r.,

- dokument określający datę uzyskania dochodu oraz rodzaj i wysokość dochodu uzyskanego przez stronę/członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu , w którym nastąpiło uzyskanie dochodu- Jeżeli osoba wnioskująca lub członek jej rodziny uzyskali dochód w 2017 r. i w dalszym ciągu ten dochód uzyskują,

-inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się