2020-05-31

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zaprasza osoby zainteresowane wolontariatem!

 

Osoby, które ukończyły 16 rok życia i chciałyby w ramach wolontariatu pomagać dzieciom, osobom
z niepełnosprawnościami, starszym, samotnym, mogą zgłaszać się do Pani Wioletty Pawłowskiej
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn pok. 311 (w godzinach pracy Ośrodka tj. 715 -1515) lub pisząc zapytanie na adres
e-mail: wolontariat@mopsolsztyn.pl; tel. (89) 521-04-34.

 

Do czynności wykonywanych przez wolontariusza/kę pracującego z osobą starszą, z niepełnosprawnościami lub samotną należy m.in. dotrzymywanie jej towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów czy wyjściu do lekarza.

 

W pracy z dziećmi w obszarze pomocy w nauce do czynności wolontariusza/ki należy: udzielanie korepetycji z wybranych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej/ ponadpodstawowej, uczenie aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i umiejętności dziecka. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania osób zgłoszonych do objęcia wolontariatem co najmniej raz w tygodniu w wymiarze od 1-2 godzin.

 

Wolontariusz/ka przed rozpoczęciem działań uczestniczy w szkoleniach z zakresu: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, struktury i działalności MOPS w Olsztynie, zadań i obowiązków wolontariusza.

 

Pierwsze wejście wolontariusza/ki do rodziny, osoby starszej, samotnej czy z niepełnosprawnościami odbywa się w towarzystwie pracownika socjalnego, od którego otrzymuje rzetelną informację na temat osoby/rodziny. Podczas realizacji wolontariatu, wolontariusz/ka współpracuje z pracownikiem socjalnym, który przedstawił osobę/rodzinę zgłoszoną do pomocy wolontaryjnej oraz z pracownikiem koordynującym pracę wolontariuszy.

 

Z wolontariuszem/ką podpisywane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza.

 

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ochotniczo, dobrowolnie i bez wynagrodzenia pragnie pomagać innym. Zapraszamy!

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się