2020-03-03

Klauzula Informacyjna - dostęp do informacji publicznej

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn.
   
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email: iodo@mopsolsztyn.pl
   
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej.
   
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: - przez czas trwania czynności związanych z rozpatrzeniem wniosku do zamknięcia sprawy,- przez dwa lata od pierwszego stycznia następnego roku będą przechowywane w komórce prowadzącej sprawę, następnie przekazane do archiwum zakładowego, tam przechowywane przez 5 lat, a po upływie tego terminu i uzyskaniu akceptacji Archiwów Państwowych zostaną zniszczone.
   
 6. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych  osobowych, takim jak operator pocztowy - Poczta Polska.
   
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych: -dostępu do swoich danych osobowych, - ich sprostowania, - ograniczenia ich przetwarzania.
   
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   
 10. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych kontaktowych  może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi.

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się