Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
500plus tel.89 533 26 75; SR tel. 895333630; Sekr. MOPS tel. 895340414
Świadczenia wychowawcze 500 plus: Informacja : 89 533 26 75; 89
533 26 33 Świadczenia rodzinne: Informacja: 89 533-36-30, 89
534-29-05, 89 534-29-06 Sekretariat MOPS: tel.: 895340414, fax.:
895340538
19.04.2019 więcej
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
08.11.2018 więcej
ZMIANA SIEDZIBY ŚDS ,,WYSPA".
ZMIANA SIEDZIBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ,,WYSPA".
06.07.2018 więcej
Punkty Pomocy Społecznej w MOPS Olsztyn
Punkty Pomocy Społecznej w MOPS Olsztyn
01.03.2016 więcej
Pomoc Środowiskowa
Przemoc w rodzinie
01.03.2016 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystenci rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystenci rodziny ul.
Żołnierska 47 Dni dyżuru - poniedziałki, wtorki, środy,
czwartki, piątki od godz. 7.15 do godz. 15.15
29.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się