2016-02-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Asystenci rodziny

Asystent rodziny

Misję asystentów rodziny określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która została uchwalona przez Sejm i stanowi określenie wszelkich kwestii prawnych związanych ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887

 

Asystenci rodziny swoją pomocą obejmują osoby, które zmagają się z trudnościami opiekuńczo  -wychowawczymi, poprzez wzajemne współdziałanie, starają się również udzielić wszechstronnego wsparcia w pokonaniu przeszkód, związanych ze sprawami życia codziennego. Stają się dla rodzin oparciem, otaczając je troską oraz dążąc do przemian będących bezpośrednim źródłem usprawnienia codziennej egzystencji swoich podopiecznych.

 

 Jeżeli potrzebujesz pomocnej ręki Asystentów = Przyjaciół rodziny wystarczy, iż zgłosisz się do Punktu Pomocy Społecznej (właściwego według miejsca zamieszkania) bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Piłsudskiego 61A p. 317 w celu złożenia następujących dokumentów:

1.      Podanie osoby zainteresowanej lub postanowienie Sądu.

2.   Udokumentowanie dochodów netto pochodzących z różnych źródeł (dodatek mieszkaniowy, stypendium szkolne, świadczenia rodzinne, otrzymywane alimenty, dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

 

Wprowadzenie do rodziny asystenta wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu zainteresowanej rodziny w terminie 14 dni roboczych od złożenia podania lub postanowienia Sądu.

 

Kontakt:

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - Anna Szmid, tel. (0-89)521-04-51

Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - Joanna Rećko, tel. (0-89)521-04-51

Asystenci rodziny: ul. Żołnierska 47, tel. (0-89)527-56-91, (0-89)527-22-27

Dni dyżurów: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki od godz. 7.15 do godz. 15.15

1. Poniedziałek - Emilia Perkowska, Ryszard Iwański 

2. Wtorek - Katarzyna Bukowska- Gawrych, Anna Milewicz

3. Środa - Ewa Zawierucha - Wojewódzka, Justyna Oleszczuk, Katarzyna Bukowska - Gawrych, Emilia Perkowska, Anna Milewicz, Ryszard Iwański, Ewa Stackiewicz, Joanna Stoehr 

4. Czwartek - Ewa Zawierucha - Wojewódzka, Justyna Oleszczuk 

5. Piątek - Ewa Stackiewicz, Joanna Stoehr 

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

 

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie  zgodnie z Art. 29

Ust. 1, 2 i Art. 30 Ust.1 Ustawy z dnia 1 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r.,poz.697) zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wspomaganiem rodzin z trudnościami opiekuńczo -  wychowawczymi.

 

 • Jeśli w Twoim otoczeniu, sąsiedztwie są rodziny, które nie radzą sobie w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wypełnianiu podstawowych ról społecznych a dysponujesz wolnym czasem, chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, umiejętnościami zgłoś się do nas.
 • Rodziną Wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka

      ( np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi ).

●    Zadaniem Rodziny Wspierającej jest pomoc w przezwyciężeniu trudnych  

      sytuacji rodzinnych, życiowych.

 • Praca polega przede wszystkim na udzielaniu wskazówek, porad w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Pełnienie funkcji Rodziny Wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

Rodzina  nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej, jeśli:

 • istnieje problem uzależnienia;
 • nie ma stałego źródła dochodu;
 • ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;
 • członek rodziny ma ograniczoną lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 • nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego;
 • występują w niej zaburzenia bądź choroby psychiczne;
 • jest osobą karaną za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , ul. Piłsudskiego 61a, Olsztyn; tel. 89 534 04 14.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się