2016-03-09

Niektóre akty wykonawcze do ustaw - rozporządzenia

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pienięznych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001058

zmienione rozporządzeniem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1358

 

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 189 , poz. 1598 )

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891598

zmienione rozporządzeniem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061340943

 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 )

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102381586

 

4.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy    ( Dz. U. z 2012 r. poz. 719)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000719

 

5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie mieszkań chronionych         ( Dz.U. z 2018 r. poz. 822)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000822

 

6. Rozporządzenie Ministra i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012r. poz. 964 )

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000964

zmienione Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000734

 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001406

 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego ( Dz. U. z 2010 r. Nr 218, poz. 1439 )

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102181439

 

9. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2284)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002284

zmienione http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001466

 

10. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinnny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1238)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001238

zmienionym http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001466

 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101831234

 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 395)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110730395

 

13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2015r. poz. 2229)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002229

zmienionyhttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001467

 

14. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. z  2016 poz. 214 )

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000214

zmienione http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001465

 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051311094

 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz. U. z 2013 r. poz. 589)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000589

 

17.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ( Dz. U. z 2016 r. )

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się