2016-02-26

Niektóre Uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawach dot. MOPS w Olsztynie

Uchwały Rady Miasta Olsztyna:

1. Uchwała Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równiez trybu ich pobierania

http://www.e-bip.pl/Start/47/ActDetails/55417

zmieniona Uchwałą Nr XV/186/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 pażdziernika 2015 r.

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/314613/xv_186_15_zmieniajaca_uchwale_nr_xxx_358_08_rady_miasta_olsztyna_z_dnia_27_sierpnia_2008_r_w_sprawie_ustalenia_szczegolowych_warunkow_przyznawania_i_odplatnosci_za_uslugi_opiekuncze_i_specjalistyczne_uslugi_opiekuncze_z_wylaczeniem_specjalistycznych_uslug_dla_osob_z_zaburzeniami_psychicznymi_oraz_szczegolowych_warunkow_czesciowego_lub_calkowitego_zwolnienia_od_oplat_jak_rowniez_trybu_ich_pobierania//&cspg_page=1

zmieniona Uchwałą Nr XXX/456/16 Rady Miasta Olsztyna z 23 listopada 2016 r.

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/325728/xxx_456_16_zmieniajaca_uchwale_nr_xxx_358_08_rady_miasta_olsztyn_z_dnia_27_sierpnia_2008_r_w_sprawie_ustalenia_szczegolowych_warunkow_przyznawania_i_odplatnosci_za_uslugi_opiekuncze_i_specjalistyczne_uslugi_opiekuncze_z_wylaczeniem_specjalistycznych_uslug_dla_osob_z_zaburzeniami_psychicznymi_oraz_szczegolowych_warunkow_czesciowego_lub_calkowitego_zwolnienia_od_oplat_jak_rowniez_trybu_ich_pobierania/

zmieniona Uchwałą XLVIII/943/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2018r.

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/345286/xlviii_943_18_zmieniajaca_uchwale_nr_xxx_358_08_rady_miasta_olsztyna_z_dnia_27_sierpnia_2008_r_w_sprawie_ustalenia_szczegolowych_warunkow_przyznawania_i_odplatnosci_za_uslugi_opiekuncze_i_specjalistyczne_uslugi_opiekuncze_z_wylaczeniem_specjalistycznych_uslug_dla_osob_z_zaburzeniami_psychicznymi_oraz_szczegolowych_warunkow_czesciowego_lub_calkowitego_zwolnienia_od_oplat_jak_rowniez_trybu_ich_pobierania/

2. Uchwała Nr L/961/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyn

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/346469/l_961_18_w_sprawie_regulaminu_udzielania_pomocy_materialnej_o_charakterze_socjalnym_dla_uczniow_zamieszkalych_na_terenie_miasta_olsztyna/

 

3. Uchwała Nr XXI/351/12/ Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/282432/xxi_351_12_w_sprawie_okreslenia_szczegolowych_warunkow_umorzenia_w_calosci_lub_w_czesci_lacznie_z_odsetkami_odroczenia_terminu_platnosci_rozlozenia_na_raty_lub_odstapienia_od_ustalenia_oplaty_za_pobyt_dziecka_w_pieczy_zastepczej//&cspg_page=1

4. Uchwała Nr XXXVI/628/13 Rady Miasta Olsztyna  z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/291884

/xxxvi_628_13_w_sprawie_szczegolowych_zasad_ponoszenia_odplatnosci_za_pobyt_w_mieszkaniach_chronionych//&cspg_page=1

5. Uchwała Nr XVIII/283/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/280475/

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się