2016-02-24

Podstawy prawne funkcjonowania MOPS w Olsztynie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie jest jednostką organizacyjną Miasta nie posiadającą osobowości prawnej,działającą w formie jednostki budżetowej i  na podstawie m.in:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887

3. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071921378

6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000567

7.  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

8. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348

9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

10. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910170075

11. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031221143

12. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

13. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135

 14.  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195

15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001515

16. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231458

17. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

18. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  "Za życiem"

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001860

i innych ustaw

oraz Uchwał Rady Miasta Olsztyna, Zarządzeń Prezydenta Olsztyna, a także wykonuje inne zadania zgodnie z udzielonymi upoważnieniami Prezydenta Olsztyna

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się