2018-01-23

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD

 

 

PROGRAM  OPERACYJNY POMOC  ŻYWNOŚCIOWA FEAD

 

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie kolejny rok koordynuje wydawanie żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived)  – FEAD.

         Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań na rzecz włączenia społecznego.

         Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które  z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, posiłków .

         Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej uwarunkowane jest znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej, określonej przesłankami art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

 

UWAGA !

 

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U z 2018r., poz. 1358 ) od 01 października 2018 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1402zł oraz dla osoby w rodzinie 1056zł.

          Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych poszczególnych Punktów Pomocy Społecznej w Olsztynie.

    

Źródło:  http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

  

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się