2019-01-25

POZYTYWNY POCZĄTEK - projekt EFS


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "POZYTYWNY POCZĄTEK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

 

Szczegóły dotyczące projektu: 

 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji społecznych oraz integracja rodzin zastępczych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Ze wsparcia mogą  skorzystać 44 rodziny zastępcze (w tym opiekunowie usamodzielnienia z młodzieżą wchodzącą w proces usamodzielniania oraz opiekunowie zastępczy z dziećmi starszymi i młodszymi) zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Olszyn, poza obszarem rewitalizowanym wskazanymw Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020.

Realizowane działania mają służyć wzbudzaniu i wzmacnianiu pozytywnych postaw wobec wyzwań, jakie niesie rodzicielstwo zastępcze, rozwijaniu kompetencji społecznych i pogłębieniu więzi rodzinnych.

Warunki udziału w projekcie zostały szczegółowo opisane w Regulaminie rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie pt. Pozytywny początek.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rodzin
 • indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • coaching dla młodzieży
 • integracja rodzin w czasie wspólnych warsztatów wyjazdowych
 • warsztaty  dla opiekunów podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • grupy wsparcia dla młodzieży
 • grupy wsparcia dla opiekunów
 • zajęcia animacyjne dla dzieci (m.in. plastyczne, rękodzielnicze)
 • warsztaty wyjazdowe (wakacyjne) dla dzieci i młodzieży
 • warsztaty  wyjazdowe  edukacyjno – artystyczne dla młodzieży
 • animacja kulturalna rodzin (m.in. wyjścia do kina, teatru)
 • promocja zdrowego stylu życia –zajęcia sportowe preferowane przez rodziny
  (np. basen, siłownia)
    

Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do pobrania, wypełnienia i przesłania pocztą, złożenia osobiście w Biurze Projektu lub bezpośrednio u Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej następujących dokumentów:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Pozytywny początek.

 

Rekrutacja rodzin do projektu będzie trwała do 15 lutego 2019 r. Po zweryfikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych powstanie Lista rankingowa rodzin zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Każdy/każda Przedstawiciel/ka rodziny zostanie niezwłocznie powiadomiony/a telefonicznie, mailowo bądź osobiście przez Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej o wynikach rekrutacji, tj. o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu rodziny do udziału w Projekcie albo o umieszczeniu rodziny na Liście rezerwowej, która będzie obowiązywała przez 4 miesiące od dnia rozpoczęcia Projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!.

Biuro Projektu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61A

10-449 Olsztyn

p.311 (III piętro)

telefon kontaktowy: 89 534 04 34
adres strony internetowej:
https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/
e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

Istotne informacje dotyczące projektu pt. Pozytywny początek:

 • Beneficjent: Gmina Olsztyn
 • Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
 • Nr umowy o dofinansowanie projektu:RPWM.11.02.04-28-0016/17-00
 • Całkowity koszt realizacji projektu: 866 447,50 zł
 • Kwota dofinansowania: 821 447,50 zł
 • Okres realizacji:01.01.2019 r-31.12.2019 r.

Wykaz ulic znajdujących się na terenie rewitalizacji wskazanych w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020 jest dostępny na stronie https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/w zakładce projekty zewnętrzne.

Załączniki

  Karta Informacyjna ...OCZĄTEK.docx 62,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Regulamin rekrutacj...tek (1).docx 62,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1-Formular...utacyjny.docx 52,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 2-Oświadc...sobowych.docx 52,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3-Deklarac...rojekcie.docx 52,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 -Formula... projektu.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5-Formular...tępczej.docx 52,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6-Aneks do PPD.docx 49,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7-Aneks do IPU.docx 49,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram udziela...atek (1).docx 47,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram udziela...rcia (1).docx 54,01 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się