2019-02-13

RODZINNA UKŁADANKA - projekt EFS


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "RODZINNA UKŁADANKA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

 

Szczegóły dotyczące projektu:

 

Cel projektu: zwiększenie kompetencji społecznych i integracja 40 rodzin ( 120 osób) zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna

 

Termin realizacji: od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r.

 

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest m.in. do osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, członków rodzin wielodzietnych, w wieku 0-75 lat.

 

Wartość projektu: 986 898,75,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 934 898,75 zł

 

Efekty: aktywizacja społeczna 40 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęcie 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, której efektem będzie zmiana sytuacji po opuszczeniu programu- 18 osób, w tym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących.

Planowane działania:

  • diagnoza i opracowanie kontraktów socjalnych
  • wsparcie rodzin przez pracowników socjalnych i asystentów rodzin
  • poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, prawne
  • zajęcia grupowe zwiększające kompetencje społeczne:

- wyjazdowe w okresie letnim- zajęcia ze specjalistą do spraw uzależnień,
warsztaty z autoprezentacji, warsztaty z pedagogiem dla dzieci, zajęcia ze specjalista do spraw przemocy,
- warsztaty stacjonarne z psychologiem-  grupa wsparcia dla rodzin współuzależnionych i ofiar przemocy

  • wsparcie animacyjno – edukacyjne: warsztaty z animatorem społeczności lokalnej, zajęcia animacyjne dla dzieci, spotkania plenerowe- pikniki, wspomaganie samoorganizacji rodzin- wyjścia do kina/teatru.

 

Informacje dodatkowe pod nr tel. (089) 534-69-84
e-mail:
rodzinnaukladanka@mopsolsztyn.pl

 

Załączniki

  Regulamin Rekrutacj...ładanka.docx 68,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. Formularz rekrut...socjalny.docx 62,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  2. Deklaracja uczes...rojekcie.docx 58,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  3. Oświadczenia uc...projektu.docx 61,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. Dane uczestnikó...rcie.doc.docx 62,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  5. Zgoda uczestnika...unku.doc.docx 57,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. Oświadczenie do...sobowych.docx 56,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. Rezygnacja z uczestnictwa.docx 57,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Rodzinna układanka.pdf 234,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Harmonogram wsparci...ładanka.docx 72,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram grupy wsparcia.docx 49,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram Pikniku...ładanka.docx 47,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram zaj. z ...aktualny.docx 49,37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Harmonogram zajęć...acyjnych.docx 50,83 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się