2019-07-17

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS OLSZTYN

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta"

 

Szczegóły dotyczące projektu:

 

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II "Efektywe polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"

Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna"

 

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

 

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 860 122,07 zł

Kwota dofinansowania: 860 122,07 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

 

Termin realizacji:

01.06.2019r. - 31.08.2020r.

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

04.07.2019r.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Działaniami objętych zostanie łącznie 110 pracowników zatrudnionych w Dziale Pomocy Środowiskowej, Dziale Świadczeń Socjalnych oraz w Dziale Pomocy Instytucjonalnej. W wyniku zaplanowanych działań nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracowników, w których szczególny nacisk położony będzie na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

 

W projekcie zostaną zrealizowane następujace zadania:

 

Zadanie 1 

Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do wdrożenia usprawnień organizacyjnych nakierowanych na poprawę obsługi klienta:

 • powołanie zespołu merytorycznego odpowiedzialnego za przygotowanie założeń i procedury wdrażania zmian organizacyjnych;
 • organizacja i realizacja spotkań roboczych zespołu merytorycznego z pracownikami zaangażowanymi w przygotowanie zmian organizacyjnych Ośrodka;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian organizacyjnych;
 • organizacja wizyt studyjnych w Ośrodkach, które przeszły reorganizację.

Zadanie 2 

 

Szkolenia dla pracowników wzmacniające i rozwijające ich kompetencje zawodowe pod kontem lepszej obsługi klienta oraz grupowa superwizja pracy socjalnej

 

Zadanie 3

 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych nakierowanych na poprawe obsługi klienta:

 • podział pracownikow do poszczególnych Zespołów;
 • utworzenie zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną oraz pierwszego kontaktu (realizacja świadczeń) i zespołu ds. świadczen przyznawanych decyzja administracyjną oraz pierwszego kontaktu (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych);
 • utworzenie zespołu ds. pracy socjalnej;
 • utworzenie zespołu ds. usług;
 • zapoznanie pracowników z utworzonymi procedurami dotyczacymi obiegu dokumentów oraz zasadami współpracy;
 • wprowadzenie nowej dokumentacji i oparcie pracy na niej;
 • spotkania z pracownikami w celu weryfikacji dokumentacji i metod pracy oraz wprowadzenie zmian jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • wykorzystanie w codziennej pracy umiejętności i wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń;
 • dokonywanie ewentualnych zmian w poszczególnych zespołach;
 • bieżące monitorowanie wprowadzanych zmian i sporządzanie raportów w tym zakresie;
 • przyjęcie nowego regulaminu organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nowych zakresów obowiązków pracowników;
 • sporządzenie Raportu końcowego jako Modelu usprawnień dotyczących oddzielenia zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Dane kontaktowe Realizatora:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A

10-449 Olsztyn

 

Osoba do kontaktu: 

Sebastian Akus - (89) 521-04-31

e-mail: s.akus@mopsolsztyn.pl

 

Anna Sochacka - (89) 521-04-34

e-mail: a.sochacka@mopsolsztyn.pl

 

Okres programowania:

Okres programowania 2014-2020

 

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

 

Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Typ projektu:

Projekt konkursowy

 

Grupa docelowa:

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach projektu zawarty jest w poniższych załącznikach

 

Załączniki

  harmonogram-wsparci...e-VI_2019.pdf 208,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...-VII_2019.pdf 210,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...VIII_2019.pdf 219,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...e-IX_2019.pdf 218,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...ie-X_2019.pdf 217,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualizacja_Harmon...ie-X_2019.pdf 215,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...e-XI_2019.pdf 217,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...-XII_2019.pdf 206,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...ie-I_2020.pdf 207,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...ALIZACJA).pdf 208,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...e-II_2020.pdf 221,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...ALIZACJA).pdf 220,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...-III_2020.pdf 219,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...ie-V_2020.pdf 212,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...e-VI_2020.pdf 220,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  harmonogram-wsparci...-VII_2020.pdf 216,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się