Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Olsztyna w II półroczu 2019 roku  
Przedmiot zamówienia
dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al.Marsz.J.Piłsudskeigo 61A 10-449 Olsztyn  
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Ulica
al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego  
Numer budynku
61 A  
Data publikacji od
2019-06-18  
Data publikacji do
2020-04-03  
Termin składania ofert
2019-07-01 10:00  
Numer zgłoszenia
MOPS.DAG.ZP.261.29.2019  

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców świeżych do jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Olsztyna w II półroczu 2019 roku:

W części I:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Orłowicza 27 

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych ul. Emilii Plater 13
- Dzienny Dom Pomocy dla Osób Chorych na Cukrzycę ul. Piłsudskiego 61A

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Świtezianki 4A

- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Świtezianki 4

- Romska Świetlica Rodzinna, ul. Warszawska 16/1

- Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących ul. Kętrzyńskiego 3/1

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Fałata 23 K

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata” ul. Mickiewicza 17/1

W części II:


- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kuronia 14

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Królowej Jadwigi 4

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Królowej Jadwigi 4                        z filią przy ul. Kuronia 16

- Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ul. Wańkowicza 3
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23A
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Rzepakowa 12
- Noclegownia ul. Towarowa 18A
 

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, wg. indywidualnych zapotrzebowań zgłaszanych telefonicznie przez uprawnionych pracowników Zamawiającego. Asortyment i ilości przedmiotu zamówienia szczegółowo wymieniono i opisano w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załączniki nr 2a i 2bdo SIWZ.

2.W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby:

2.1.Warzywa i owoce świeże dostarczane w trakcie realizacji umowy były wysokiej jakości, w gatunku I, również pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) oraz dopuszczone do obrotu. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczania takich produktów, aby jakość warzyw i owoców nie budziła wątpliwości co do jakości w gatunku I.

2.2.Realizacja dostaw odbywać się będzie w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia w godzinach określonych w umowie, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.

2.3.Wykonawca musi zrealizować każde zamówienie, również te o niskiej wartości.

2.4.Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na dowodach sprzedaży (fakturach) nazw warzyw i owoców ze wskazaniem odmian (np. jabłek czy gruszek) oraz kraju pochodzenia (produkt krajowy czy importowany), danych, które umożliwią sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru i jego ceny.

2.5. Podane w formularzu asortymentowo – cenowym (zał. nr 2a i 2b) ilości są wielkościami szacunkowymi, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu towarów w ramach limitu wynagrodzenia, ilości wyższych lub niższych według cen po uwzględnieniu notowań cenowych Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze i stałego upustu wskazanego w ofercie, bez żadnych skutków finansowych dla Zamawiającego. Zamawiający może ograniczyć lub zwiększyć ilości zamawianych produktów, bez konieczności zmiany warunków umowy. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości dostarczonych i odebranych artykułów w okresie trwania umowy.

2.6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

2.7.Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z:

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 z późń.zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669 z późń.zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

2.8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w ilościach i rodzajach określonych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następującym po dniu złożenia zamówienia (również w poniedziałki), bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.), w godzinach określonych w zał. nr 6a i 6b do SIWZ– wykaz odbiorców.

3.Podczas realizacji umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, Zamawiający będzie szczegółowo kontrolował dostarczane artykuły w celu zapobieżenia wydatkowania środków publicznych na artykuły nie spełniające wymagań pod względem jakości

4.Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych asortymentu, według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował dostawy (zamówienie) po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

5.Wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu zamówienia do placówek Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla

przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie

obowiązywania umowy ponosi wykonawca.

6.Wymagania Zamawiającego zawarte w opis przedmiotu zamówienia oraz informacje zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym (zał.2a i 2b) określają standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

7.Warzywa i owoce świeże będą dostarczane Zamawiającemu z uwzględnieniem notowań cenowych Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze.

8.Wykonawca stosować będzie stały upust wskazany w ofercie od cen maksymalnych publikowanych w cotygodniowych notowaniach cen na stronie internetowej www.bronisze.com.pl. Ceny brutto dla Zamawiającego będą zawierały stały upust wskazany w ofercie podczas obowiązywania umowy.

9.Zamawiający będzie co tydzień (w każdy wtorek) przekazywał jednostkom organizacyjnym notowania cen Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze.

10.W sytuacji, gdy na dzień składania ofert giełda notowań cenowych Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Broniszewie nie uwzględnia któregoś artykułu zawartego w tabeli formularz cenowy, należy zastosować cenę z notowań w ostatniej dostępnej publikacji na dany produkt.

11. W przypadku wystąpienia na giełdzie warzyw, owoców krajowych i zagranicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu warzyw i owoców z niższą ceną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanych warzyw   i owoców oraz zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem

 

Załączniki

  Dokumentacja.zip 327,87 KB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert.pdf 116,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 115,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa 04.07.19.pdf 245,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się