Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-20 09:42:39  Ewa Jakubowska

Utworzono artykuł 36408 o nazwie 'Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste36408
user_idpuste85255
resource_idpuste31
namepusteKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
category_idpuste112
language_idpuste1
shortpustekwestionariusz
fullpuste

Treść w załączniku

publishfrompuste2016-01-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustekwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
2016-01-20 09:45:43  Ewa Jakubowska

Pole _active zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_active1puste
2016-01-20 11:48:16  Ewa Jakubowska

Pole _active wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_activepuste1
2016-01-20 12:32:17  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-21 11:49:25  Ewa Jakubowska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Treść w załączniku</p> ' na '<p align="right"> Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki<br /> Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (poz. 971)</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY </strong></p> <p align="center"> <strong>UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE </strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> 1. Imię (imiona) i nazwisko &nbsp;..............................................................................................................</p> <p> 2. Imiona rodzic&oacute;w...........................................................................................................................</p> <p> 3. Data urodzenia ...........................................................................................................................</p> <p> 4. Obywatelstwo .............................................................................................................................</p> <p> 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..........................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> 6. Wykształcenie .............................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (zaw&oacute;d, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)</p> <p> 7. Wykształcenie uzupełniające ........................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)</p> <p> 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ......................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc&oacute;w oraz zajmowane stanowiska pracy)</p> <p> 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (np. stopień znajomości język&oacute;w obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)</p> <p> 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria .............. nr ....................... wydanym przez ...............................................................................................................................</p> <p> lub innym dowodem tożsamości .....................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</p> <p> &nbsp;&nbsp;(miejscowość i data) &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.....................................................................</p> <p align="center" style="margin-left:141.6pt;"> (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Treść w załączniku

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (poz. 971)

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko  ..............................................................................................................

2. Imiona rodziców...........................................................................................................................

3. Data urodzenia ...........................................................................................................................

4. Obywatelstwo .............................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..........................................................................

......................................................................................................................................................

6. Wykształcenie .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ......................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria .............. nr ....................... wydanym przez ...............................................................................................................................

lub innym dowodem tożsamości .....................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………..

  (miejscowość i data)                                           .....................................................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

2016-01-21 11:54:11  Ewa Jakubowska

Zmieniono nazwę z 'Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie' na 'Wzory Kwestionariusza osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i Oświadczeń'

Pole short zmieniło wartość z 'kwestionariusz' na 'kwestionariusz i oświadczenia'

Pole full zmieniło wartość z '<p align="right"> Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki<br /> Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (poz. 971)</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY </strong></p> <p align="center"> <strong>UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE </strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> 1. Imię (imiona) i nazwisko &nbsp;..............................................................................................................</p> <p> 2. Imiona rodzic&oacute;w...........................................................................................................................</p> <p> 3. Data urodzenia ...........................................................................................................................</p> <p> 4. Obywatelstwo .............................................................................................................................</p> <p> 5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..........................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> 6. Wykształcenie .............................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (zaw&oacute;d, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)</p> <p> 7. Wykształcenie uzupełniające ........................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)</p> <p> 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ......................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawc&oacute;w oraz zajmowane stanowiska pracy)</p> <p> 9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> ......................................................................................................................................................</p> <p align="center"> (np. stopień znajomości język&oacute;w obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)</p> <p> 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria .............. nr ....................... wydanym przez ...............................................................................................................................</p> <p> lub innym dowodem tożsamości .....................................................................................................</p> <p> ......................................................................................................................................................</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</p> <p> &nbsp;&nbsp;(miejscowość i data) &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.....................................................................</p> <p align="center" style="margin-left:141.6pt;"> (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)</p> ' na '<p> Treści w załącznikach.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieWzory Kwestionariusza osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i Oświadczeń
shortkwestionariuszkwestionariusz i oświadczenia
full

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. (poz. 971)

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko  ..............................................................................................................

2. Imiona rodziców...........................................................................................................................

3. Data urodzenia ...........................................................................................................................

4. Obywatelstwo .............................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..........................................................................

......................................................................................................................................................

6. Wykształcenie .............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ......................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria .............. nr ....................... wydanym przez ...............................................................................................................................

lub innym dowodem tożsamości .....................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………..

  (miejscowość i data)                                           .....................................................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Treści w załącznikach.

2016-01-21 11:55:32  Ewa Jakubowska

Zmieniono nazwę z 'Wzory Kwestionariusza osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i Oświadczeń' na 'Wzory: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia'

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2016-01-20 00:00:00' na '2016-01-21 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWzory Kwestionariusza osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i OświadczeńWzory: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia
publishfrom2016-01-20 00:00:002016-01-21 00:00:00
2016-01-21 12:14:37  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-08 15:05:19  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2016-02-26 17:46:26  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2016-02-29 12:09:49  Radosław Jasiński
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2016-10-18 10:21:12  Ewa Jakubowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2016-10-18 13:52:55  Ewa Jakubowska

Zmieniono nazwę z 'Wzory: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia' na 'Wzory: kwestionariusz osobowy i oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWzory: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczeniaWzory: kwestionariusz osobowy i oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia
14  2016-10-18 13:53:39  Ewa Jakubowska

Zmieniono nazwę z 'Wzory: kwestionariusz osobowy i oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczenia' na 'Wzory: kwestionariusz osobowy i oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWzory: kwestionariusz osobowy i oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i oświadczeniaWzory: kwestionariusz osobowy i oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
15  2018-06-11 07:35:26  Sebastian Akus
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2019-06-10 11:43:05  Elżbieta Sierzputowska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-10 11:43:06  Elżbieta Sierzputowska

Załączono plik 393899

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2201268
user_idpuste2501619
fobject_idpuste393899
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste36408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-10 11:43:06  Elżbieta Sierzputowska

Załączono plik 575433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2201269
user_idpuste2501619
fobject_idpuste575433
resource_idpuste31
modelpusteArticle
foreign_idpuste36408
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się