2017-02-20

Zadania MOPS w Olsztynie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje cele i zadania gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12  marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności:

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2. pracy socjalnej,

3. prowadzenie i rozwoj niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone dla ośrodków pomocy i powiatowychcentrów pomocy rodzinie w innych ustawach.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom osobom uprawnionym do alimentów

5. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

7. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  ''Za życiem"

8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

10. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

12. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

13. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

15. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się