Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zajęcia grupowe zwiększające kompetencje społeczne w projekcie „Razem rozwiązujemy problemy”Przedsięwzięcie stanowi integralną część projektu: nr RPWM.11.02.04-28-0011/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotne
Zajęcia grupowe zwiększające kompetencje społeczne w
projekcie „Razem rozwiązujemy problemy” Przedsięwzięcie
stanowi integralną część projektu: nr
RPWM.11.02.04-28-0011/19-00 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne,
Działania 11.2 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
Poddziałania 11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług
społecznych – projekt ZIT Olsztyn
27.10.2020 więcej
Zajęcia dla uczestników projektu „Żyjmy jak wszyscy” uczęszczających do Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących „Gest” przy ul. Kętrzyńskiego 3/1 w Olsztynie
Zajęcia dla uczestników projektu „Żyjmy jak wszyscy”
uczęszczających do Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób
Niesłyszących „Gest” przy ul. Kętrzyńskiego 3/1 w
Olsztynie, nr RPWM.11.02.04-28-0026/19-00 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
16.10.2020 więcej
Zajęcia grupowe dla uczestników projektu „Żyjmy jak wszyscy” uczęszczających do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12 w Olsztynie
Zajęcia grupowe dla uczestników projektu „Żyjmy jak
wszyscy” uczęszczających do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12 w Olsztynie nr
RPWM.11.02.04-28-0026/19 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na
lata 2014-2020.
16.10.2020 więcej
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych wyjazdowych 5-dniowych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy-rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych
wyjazdowych 5-dniowych dla osób współuzależnionych i ofiar
przemocy-rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna
układanka”
02.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się