2019-06-25

Organizacja i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca organizację i przeprowadzenie wsparcia asystenta rodziny oraz poradnictwo specjalistyczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

85.32.10.00-5   Administracyjne usługi społeczne

80.00.00.00-4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85.12.12.70 - 6 Usługi psychiatryczne  lub psychologiczne

85.31.23.20 - 8 Usługi doradztwa

4.Zakres zamówienia obejmuje:

4.1.Wsparcie rodzin przez asystenta rodziny prowadzone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. w środowisku dla 36 rodzin. W tym zadaniu przewiduje się pracę 3 osób asystentów rodziny. Każdy z asystentów obejmie wsparciem 12 rodzin i przeznaczy na pracę z jedną rodziną: w m-cu lipcu średnio 6-7 godzin i nie więcej niż 80 godzin na pracę ze wszystkimi rodzinami; w miesiącach sierpień-październik przeznaczy na pracę z jedną rodziną średnio 13 -14 godzin i nie więcej niż 160 godzin miesięcznie na pracę ze wszystkimi rodzinami.

4.2.Poradnictwo specjalistyczneprzez psychologa prowadzone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. dla 50 rodzin. W tym zadaniu przewiduje się pracę 2 psychologów. Każdy z psychologów obejmie wsparciem 25 rodzin i przeznaczy na pracę z jedną rodziną średnio
13 godzin w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. i nie więcej niż 336 godzin na pracę ze wszystkimi rodzinami ww. okresie.

4.3.Poradnictwo specjalistyczne przez pedagoga prowadzone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. dla 36 rodzin. W tym zadaniu przewiduje się pracę 2 pedagogów. Każdy
z pedagogów obejmie wsparciem 18 rodzin i przeznaczy na pracę z jedną rodziną średnio 14 godzin
w okresie  od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. i nie więcej niż 252 godziny na pracę ze wszystkimi rodzinami ww. okresie.

4.4.Poradnictwo specjalistyczne przez prawnika prowadzone będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. dla 18 rodzin. W tym zadaniu przewiduje się pracę 1 prawnika. Prawnik obejmie wsparciem 18 rodzin i przeznaczy na pracę z jedną rodziną średnio 10 godzin w okresie  od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. i nie więcej niż 180 godzin na pracę ze wszystkimi rodzinami ww. okresie.

4.5.Wsparcie  rodzin przez specjalistę ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami prowadzone
będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. w środowisku 8 osób. W tym zadaniu przewiduje się pracę 1 specjalisty ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami
z doświadczeniem w obsłudze osoby z rurką tracheotomijną podłączoną do respiratora. Specjalista obejmie wsparciem 8 osób i przeznaczy na pracę z jedną osobą w m-cu lipcu średnio 10 godzin i nie więcej niż 80 godzin na pracę ze wszystkimi osobami; w miesiącach sierpień-październik przeznaczy na pracę z jedną osobą średnio 20 godzin i nie więcej niż 160 godzin miesięcznie na pracę ze wszystkimi osobami.

4.6.Wynajęcie 2 sal/ pomieszczeń na potrzeby wsparcia specjalistycznego przez psychologów
w okresie od podpisania umowy do 31.10 2019r. w  ilości po 336 godzin każda, w obszarze rewitalizowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020. Wykaz ulic:  https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/,  zakładka: projekty zewnętrzne.

Budynek i wejście do sal bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, sale dobrze oświetlone, zapewniające komfort uczestnikom,  wyposażone w stoliki oraz miejsca siedzące,  w okresie z niskimi temperaturami  dogrzane. W sąsiedztwie sali zaplecze sanitarne wyposażone w środki higieniczno-toaletowe.

4.7.Zapewnienie co miesięczne biletów komunikacji miejskiej dla uczestników na spotkania ze specjalistami ( psychologiem pedagogiem, prawnikiem)

4.8.Wsparcie ze specjalistami pedagogami i prawnikiem będzie odbywało się w pomieszczeniach udostępnionych nieodpłatnie przez podmiot współpracujący w ramach realizacji projektu tj. Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

4.9.Zamawiający zapłaci za faktyczne wynajęcie sal/pomieszczeń na potrzeby wsparcia rodzin przez psychologów oraz za faktycznie przepracowane z rodziną/osobą godziny, co Wykonawca udokumentuje przedłożonym do rachunku/faktury protokołem odbioru z załączonymi kartami pracy specjalistów.

4.9.1.Zamawiający zapłaci za faktycznie wydane bilety komunikacji miejskiej co Wykonawca udokumentuje przedłożonymi do rachunku/faktury listami potwierdzającymi odbiór biletów komunikacji miejskiej.

5.Realizując zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do :

5.1.Przeprowadzenia wsparcia specjalistycznego rodzin i osób.

5.2.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,                                            w szczególności: 

-kart pracy specjalistów,

-list potwierdzających odbiór biletów komunikacji miejskiej,

-imiennych wykazów osób, które uczestniczyły w spotkaniach z podziałem na specjalistów po zakończeniu realizacji zadania,

-sporządzania końcowego sprawozdania po zakończeniu realizacji zadania.

5.3.Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania,                                          tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie                                 z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej:

 https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

5.4.Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0012/17 pt. „Wzmacnianie poprzez działanie ”

5.5.Bieżącego monitorowania obecności Uczestników Projektu w celu udokumentowania ich udziału                                w projekcie,  niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub w inny sposób utrudnia prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.

5.6.Ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym.

5.7.Przekazywania na wezwanie Zamawiającego lub po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy wszelkiej oryginalnej dokumentacji z pracy z Uczestnikami Projektu.

5.8.Niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.9.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego.

5.10.Zachowania w poufności - zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp.

6.Osoby realizujące zamówienie nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

7.Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie projektu w zakresie dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych przyzna dodatkowe punktu
w kryterium oceny ofert, Wykonawcy, który skieruje do realizacji usługi osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji zatrudnienia na umowę o pracę i sankcji za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

W dniu 01.07.2019r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od jednego z Wykonawców, Odpowiedź w załączeniu.


W dniu 02.08.2019r. Zamawiający unieważnił postępowanie. Pismo w załączeniu.

Załączniki

  Dokumentacja.zip 10,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pismo nr 1 bip.pdf 130,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 229,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o wy...ej oferty.pdf 833,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uniewaznienie postępowania.pdf 975,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się