2019-07-12

Organizacja i przeprowadzenie transportu medycznego oraz opieki pielęgniarki/ratownika medycznego w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: Organizację i przeprowadzenie transportu medycznego oraz opieki pielęgniarki/ratownika medycznego w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzinuczestniczących w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

85.32.10.00-5 – Administracyjne usługi społeczne

60.13.00.00-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

85.00.00.00-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.Zakres zamówienia zawarty w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

5.Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do :

5.1.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,                                  w szczególności:

- Sprawozdania,

-Kopii polisy ubezpieczeniowej NNW.

5.2.Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania,   tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie  z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

5.3.Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0012/17 pt. „Wzmacnianie poprzez działanie ”

5.4.Ścisłej współpracy  z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym.

5.5.Niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.6.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego.

5.7.Zachowania w poufności - zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp.

6.Osoby realizujące zamówienie nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

7.Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie projektu w zakresie dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych przyzna dodatkowe punktu
w kryterium oceny ofert, Wykonawcy, który skieruje do realizacji usługi osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji zatrudnienia na umowę o pracę i sankcji za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

Załączniki

  Dokumentacja.zip 1,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 302 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 399,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się