2019-06-14

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów – cyklu 6 spotkań stacjonarnych dla rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Pozytywny początek”

1.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części :

Część I: organizacja i przeprowadzenie cyklu 6 spotkań warsztatowych łączących elementy grupy wsparcia i psychoedukacji dla trzech grup rodziców zastępczych oraz zapewnienie opieki dla ich dzieci na czas trwania zajęć.

Część II: organizacja i przeprowadzenie cyklu 6 spotkań warsztatowych łączących elementy grupy wsparcia i coachingu dla dwóch grup młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu dla części I – załącznik 1A, dla części II – załącznik 1B

3.Kategoria przedmiotu zamówienia wspólna dla części I i części II zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

80.00.00.00-4      usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.57.00.00 - 0    usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

92.33.12.10 - 5    usługi animacji dla dzieci

55.32.10.00 - 6    usługi przygotowania posiłków

4.W części I zakres zamówienia obejmuje:

4.1.Zorganizowanie 6 czterogodzinnych spotkań warsztatowych dla 51 osób, rodziców zastępczych podzielonych na trzy grupy ze względu na wiek wychowanków oraz zapewnienie opieki dla  ich dzieci 45 osób.

4.2 Przeprowadzenie 6  trzygodzinnych  zajęć ze specjalistami zatrudnionymi przez Wykonawcę

(każde ze spotkań będzie prowadzone przez pierwszą godzinę przez kadrę własną MOPS a następne   3 godziny przez kadrę wykonawcy)

4.3. Zapewnienie sal dla rodziców zastępczych na zajęcia ze specjalistami  i  dla dzieci na zajęcia animacyjne:

- sale konferencyjne dla 3 grup dorosłych po 4 godz.  każde spotkanie

- sale dla 3 grup dzieci na zajęcia animacyjne po  4 godz. każde spotkanie

4.4. Zapewnienie specjalistów na przeprowadzenie zajęć z każdą grupą dorosłych

-  psycholog,  5 spotkań po 3 godziny (2 lub 3 osoby)

-  terapeuta uzależnień, 1 spotkanie 3 godziny (2 lub 3 osoby)

oraz na przeprowadzenie zajęć z każdą grupą dzieci

- animator, 6 spotkań po  4 godziny (2 lub 3 osoby)

4.5. Zapewnienie przerwy kawowej dla dorosłych i przerw z przekąskami dla dzieci.

4.6.Wykonawca zorganizuje spotkania dla rodziców zastępczych oraz dla ich dzieci w tym samym czasie i miejscu.     

4.7.Wykonawca zorganizuje spotkania, o których mowa powyżej, w sobotę, dwa razy w miesiącu  wrześniu, dwa razy w październiku  oraz dwa razy w miesiącu listopadzie 2019r.

5.W części II zakres zamówienia obejmuje:

5.1.Zorganizowanie 6 czterogodzinnych spotkań warsztatowych dla 21 osób, młodzieży w wieku 13-20 lat podzielonych na dwie grupy ze względu na wiek: 

 - 15 osób w wieku 13-15 lat

 - 6 osób w wieku 16-20 lat

5.2 Przeprowadzenie 6  trzygodzinnych  zajęć ze specjalistami zatrudnionymi przez Wykonawcę

(każde ze spotkań będzie prowadzone przez pierwszą godzinę przez kadrę własną MOPS a następne 3 godziny przez kadrę wykonawcy)

5.3. Zapewnienie sali /sal na zajęcia ze specjalistami:

 1 sala konferencyjna na  4 godz.  zajęć jeżeli grupy będą spotykały się naprzemiennie lub

 2 sale konferencyjne na 4 godz. zajęć jeżeli spotkania będą prowadzone dla dwóch grup w tym samym czasie

5.4. Zapewnienie specjalistów na przeprowadzenie zajęć z każdą grupą

-  coach 6 spotkań po 3 godziny (1 lub 2 osoby).

5.5. Zapewnienie możliwości przygotowania samodzielnie drobnych przekąsek, prostych i tanich potraw w ramach przerwy kawowej.

5.6. Wykonawca zorganizuje spotkania, o których mowa powyżej, w sobotę, dwa razy w miesiącu  wrześniu, dwa razy w październiku  oraz dwa razy w miesiącu listopadzie 2019r.

6.Budynek/budynki, w których będą odbywały się zajęcia muszą być dostosowane dla osób   z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych, z zapleczem sanitarnym, spełniające wymagania bhp i p.poż.

7. Sale na zajęcia muszą być dobrze oświetlone, w okresie z niskimi temperaturami  dogrzane, zapewniające komfort uczestnikom,  wyposażone w stoły oraz miejsca siedzące dostosowane odpowiednio do liczby uczestników. Wykonawca zapewni wyposażenie sali zgodnie z potrzebami osób prowadzących np. w niezbędny sprzęt audiowizualny, dostęp do WiFi, flipchart z markerami.

8. Sale na zajęcia z dziećmi muszą być dobrze oświetlone, w okresie z niskimi temperaturami dogrzane, zapewniające komfort uczestnikom, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci, przestrzenne tak by można było prowadzić zajęcia ruchowe, wyposażone w stoły lub stoliki, krzesełka do prac plastycznych.Wyposażone w zabawki, gry rozwojowe, materiały do zajęć plastycznych  i ruchowych stosownie do wieku dzieci.

9. Realizując zamówienia zarówno w pierwszej jak i w drugiej części Wykonawca zobowiązany jest również do :

9.1.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,   w szczególności:

- przedstawiania Zamawiającemu programu/ harmonogramu zajęć warsztatowych do akceptacjinajpóźniej  7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

- prowadzenia listy obecności uczestników,

- przeprowadzenia ankiety ( przed rozpoczęciem  i na zakończenie zajęć)

- sporządzenia sprawozdania końcowego z dokumentacją fotograficzną z zajęć (minimum 10 zdjęć dobrej jakości na nośniku CD/DVD oraz pocztą elektroniczną) zawierające informacje o datach, godzinach, miejscu, osobach prowadzących zajęcia, tematyce zajęć, wnioski z analizy ankiet.

9.2.Bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania ich udziału  w projekcie,  niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania warsztatowe lub w inny sposób utrudnia prawidłową realizację Przedmiotu Umowy ;

9.3. Informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0016/17 pt. „Pozytywny początek”

9.4. Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia  z użyciem logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu  o współfinansowaniu projektu  ze środków Unii Europejskiej zgodnie  z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji  programów polityki spójności 2014-2020, dostępnymi na stronie internetowej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

9.5.Udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z przedmiotowym zamówieniem,   w tym dokumentów finansowych;

9.6.Przechowywania i archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich dokumentów związanych   z realizacją projektu, przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej;

9.7.Zachowania w poufności wszelkich danych osobowych związanych z realizacją projektu.

9.8. Ścisłej współpracy  z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym;

9.9. Osoby zaangażowane do realizacji zamówienia nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

10.Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie projektu w zakresie dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społeczny przyzna dodatkowe punktu w kryterium oceny ofert, Wykonawcy, który skieruje do realizacji usługi osobę(y) zatrudnioną(ne) przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy,   w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji zatrudnienia na umowę o pracę i sankcji za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

Termin składania ofert:  do dnia 24.06.2019r. do godz. 10:00 

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.zip 9,41 MB (zip) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf 463,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POWIADOMIENIE O WYB...ZE OFERTY.pdf 213,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA 49.pdf 6,18 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się