2019-06-19

Organizacja i przeprowadzenie zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

85.32.10.00-5- Administracyjne usługi społeczne

80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

60.17.00.00-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55.10.00.00-1- Usługi hotelarskie

55.12.00.00-7 - Usługi hotelarskie  w zakresie organizacji spotkań i konferencji

55.13.00.00-0  - Inne usługi hotelarskie

55.32.10.00-6  -Usługi przygotowania posiłków

4.Zakres zamówienia zawarty w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu i obejmuje:

4.1.Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć zwiększających kompetencje społeczne rodzin uczestniczących w projekcie „Rodzinna układanka” (warsztaty grupowe w formie wyjazdowej
i stacjonarnej  dla około 40 rodzin około 124 osób)

4.2.Zajęcia grupowe będą polegały na zorganizowaniu sześciu wyjazdów edukacyjnych pięciodniowych w okresie lipiec-sierpień w podziale na trzy wyjazdy w każdym m-cu. W pierwszej kolejności odbędą się trzy wyjazdy I cyklu-każdy po około 13-14 rodzin i około 41 osób. Następnie odbędą się trzy wyjazdy II cyklu - każdy po około 13-14 rodzin i około 41 osób. Każda grupa
z wyjazdu  I cyklu będzie uczestniczyła w wyjeździe II cyklu.

4.3.Wymagane miejsce organizacji zajęć wyjazdowych- miejski obszar funkcjonalny (gminy: Stawiguda, Jonkowo, Gietrzwałd, Purda, Dywity, Barczewo). Budynek/budynki bez barier architektonicznych, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z zapleczem sanitarnym. spełniający wymagania bhp i p.poż.

4.4.Wykonawca może zaproponować jedno miejsce organizacji zajęć grupowych dla cyklu I i II, dopuszcza się również zaproponowanie dwóch odrębnych miejsc organizacji zajęć grupowych dla cyklu I i odrębne dla cyklu II.

4.5.W czasie organizacji zajęć edukacyjnych dla rodziców, dla dzieci powyżej 10 r.ż. będą zorganizowane zajęcia grupowe a dzieci poniżej 10 r.ż. będą miały zapewnioną opiekę pedagogiczną. Po zakończeniu zajęć dla dzieci powyżej 10 r.ż. Wykonawca zapewni opiekę pedagogiczną.

4.6.Wykonawca zapewni kadrę, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w szczegółowym opisie zamówienia.

4.7.Wykonawca zapewni 2 sale szkoleniowe, w tym samym czasie i miejscu. Sale szkoleniowe muszą znajdować się w tym samym budynku co zakwaterowanie i wyżywienie. Dopuszcza się aby sale znajdowały się w obrębie posesji związanej z organizacją zamówienia. Budynek bez barier architektonicznych, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, z zapleczem sanitarnym. spełniający wymagania bhp i p.poż.

4.7.1.Sale na zajęcia dla rodziców i dzieci powyżej 10 r.ż. muszą być dobrze oświetlone, w okresie
z niskimi temperaturami  dogrzane, zapewniające komfort uczestnikom, wyposażone w  stoły oraz miejsca siedzące dostosowane odpowiednio do liczby uczestników. Wykonawca zapewni następujące wyposażenie sali : sala wyposażona w niezbędny sprzęt audiowizualny, dostęp do WiFi, flipchart
z markerami zgodnie z potrzebami osób prowadzących.

4.8.Wykonawca zapewni dodatkową salę dla dzieci poniżej 10 r.ż. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

4.8.1.Sala na zajęcia z dziećmi poniżej 10 r.ż. musi być dobrze oświetlona, w okresie z niskimi temperaturami dogrzana, zapewniająca komfort uczestnikom, dostosowana do potrzeb rozwojowych dzieci, przestrzenna tak by można było prowadzić zajęcia ruchowe, wyposażona w stoły lub stoliki, krzesełka.Wyposażona w zabawki, gry rozwojowe, materiały do zajęć plastycznych i ruchowych stosownie do wieku dzieci.

4.9.Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie dla uczestników zajęć, które zostało określone
w szczegółowym opisie zamówienia. Sala, w której będzie podawane wyżywienie musi znajdować się w tym samym budynku co sale na zajęcia. Dopuszcza się aby sala w której będzie podawane wyżywienie znajdowała się w obrębie posesji związanej z organizacją zamówienia.

4.10.Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestników zajęć, którego warunki zostały określone 
w szczegółowym opisie zamówienia. Budynek w którym będzie zakwaterowanie uczestników musi znajdować się w tym samym budynku co sale na zajęcia i wyżywienie. Dopuszcza się aby zakwaterowanie  znajdowało się w obrębie posesji związanej z organizacją zamówienia.

4.11.Wykonawca zapewni zorganizowanie 2 inicjatyw integrujących podczas każdego pięciodniowegowyjazdu w formie np. pikniku, zwiedzania obiektów kultury, konkursów, zawodów rodzinnych, atrakcji sportowych. W przypadku gdy Wykonawca w ramach inicjatyw integrujących zaproponuje miejsce związane z wyjazdem uczestników poza teren pobytu ( w granicach MOF) jest zobowiązany do zapewnienia autokaru.

4.12.W przypadku organizacji warsztatów nad kąpieliskiem, Wykonawca zapewni ratownika w cenie oferty.

4.13.Wykonawca zapewni dostęp i transport do przychodni zdrowia, gdzie uczestnik będzie miał prawo w razie potrzeby do nieodpłatnego skorzystania z pomocy pielęgniarki i lekarza.

4.14.Wykonawca zapewnia transport autokarowy uczestników na miejsce zajęć i z powrotem dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, spełniający wymogi bezpieczeństwa, w tym posiadający pasy bezpieczeństwa, z klimatyzacją, ogrzewaniem.

4.15.Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników warsztatów w wysokości nie mniejszej niż 10 000 zł na osobę.

4.16.Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne dla uczestników zajęć tj. rodziców i dzieci powyżej 10 r.ż.

4.17.Wykonawca zapewni swojego przedstawiciela w miejscu organizacji zajęć do koordynacji działań podczas każdego wyjazdu warsztatów grupowych.

4.18.Zapewnienie1 sali/ pomieszczenia na potrzeby wsparcia rodzin przez psychologa w okresie wrzesień 2019r.-styczeń 2020r., w obszarze rewitalizowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020. Wykaz ulic:  https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/,  zakładka: projekty zewnętrzne. Budynek i wejście do sal bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, sale dobrze oświetlone, zapewniające komfort uczestnikom,  wyposażone w stoliki oraz miejsca siedzące,  w okresie z niskimi temperaturami  dogrzane. W sąsiedztwie sali zaplecze sanitarne wyposażone w środki higieniczno-toaletowe.

4.19.Zapewnienie1 sali/ pomieszczenia na potrzeby opieki nad dziećmi w okresie wrzesień 2019r.-styczeń 2020r., w obszarze rewitalizowanym wskazanym w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020. Wykaz ulic:  https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/,  zakładka: projekty zewnętrzne.
Budynek i wejście do sali bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. W sąsiedztwie sali zaplecze sanitarne wyposażone w środki higieniczno-toaletowe. Sala na zajęcia z dziećmi musi być dobrze oświetlona, w okresie z niskimi temperaturami dogrzana, zapewniająca komfort uczestnikom, dostosowana do potrzeb rozwojowych dzieci, przestrzenna tak, by można było prowadzić zajęcia ruchowe, wyposażona w stoły lub stoliki, krzesełka.Wyposażona w zabawki, gry rozwojowe, materiały do zajęć plastycznych i ruchowych stosownie do wieku dzieci.

4.20.Przeprowadzenie 64 godzin zajęć z psychologiem dla dwóch grup uczestników w okresie wrzesień 2019r. do grudzień 2019r. oraz 16 godzin zajęć dla dwóch grup uczestników w m-cu styczniu 2020r.

4.21.Zapewnienie 64 godzin opieki pedagogicznej nad dziećmi na czas zajęć rodziców dla dwóch grup dzieci w okresie wrzesień 2019r. do grudzień 2019r. oraz 16 godzin zajęć dla dwóch grup dzieci
w m-cu styczniu 2020r.

4.22.Zapewnienie biletów komunikacji miejskiej w okresie wrzesień-grudzień 2019r. oraz w m-cu styczniu 2020r.

4.23.Zapewnienie zestawów obiadowych w okresie wrzesień-grudzień 2019r. oraz w m-cu styczniu 2020r.

5.Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do :

5.1.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,                                  w szczególności:

-Kompletu materiałów dydaktycznych z zajęć z rodzicami i dziećmi powyżej 10 r.ż.

-List potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych,

- Imiennych wykazów osób, które ukończyły warsztaty,

- Kopii zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów,

- Potwierdzeń odbioru zaświadczeń /certyfikatów,

- List obecności na zajęciach,

- Sprawozdań z wynikami ewaluacji,

- Ankiet wypełnionych przez rodziny na rozpoczęcie i zakończenie warsztatów,

- Analizy ankiet w formie sprawozdania merytorycznego,

- Zdjęć z warsztatów,

-Kopii polisy ubezpieczeniowej NNW,

-Potwierdzenie odbioru biletów komunikacji miejskiej.

5.2.Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania,                                          tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie                                 z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

5.3.Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0011/17 pt. „Rodzinna układanka”

5.4.Ścisłej współpracy  z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym.

5.5.Niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.6.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego.

5.7.Zachowania w poufności - zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp.

6.Osoby realizujące zamówienie nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

7.Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie projektu w zakresie dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych przyzna dodatkowe punktu
w kryterium oceny ofert, Wykonawcy, który skieruje do realizacji usługi osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji zatrudnienia na umowę o pracę i sankcji za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

Załączniki

  Dokumentacja.zip 10,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert.pdf 846,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 504,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa.pdf 8,41 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się