2019-06-26

Organizacja wycieczki w Bieszczady dla pracowników MOPS w Olsztynie.

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterodniowej wycieczki turystyczno-rekreacyjnej w Bieszczady dla 120 osób - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w miesiącu wrześniu 2019r. (od czwartku do niedzieli włącznie).

2.Wymagany minimalny zakres zamówienia tj. program i wymagania Zamawiającego dotyczące wycieczki, zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia, do:

-zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki turystyczno – rekreacyjnej, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

-sporządzenia szczegółowego programu wycieczki uwzględniającego wymagania programowe oraz opis bazy noclegowej (warunki zakwaterowania) określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

-rezerwacji biletów wstępu do zwiedzanych miejsc/obiektów (jeżeli są wymagane)

-zapewnienia transportu autokarem klasy turystycznej uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał.nr 1)

- zapewnienia wyżywienia w trakcie trwania wycieczki: trzy śniadania w formie bufetu w miejscu zakwaterowania, trzy obiadokolacje (w tym jedna uroczysta kolacja z zabawą i muzyką) oraz jeden obiad na trasie w drodze powrotnej do Olsztyna, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)

- zapewnienie trzech noclegów dla uczestników wycieczki w hotelu minimum*** zlokalizowanym w centrum miasta lub niewielkiej odległości od centrum (wszyscy uczestnicy przez cały czas trwania wycieczki powinni być zakwaterowani w jednym hotelu), zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

4.Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 7 do ogłoszenia

Załączniki

  Dokumentacja.zip 707,02 KB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert.pdf 118,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 115,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA 181,86 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się