2019-06-14

Organizacja i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca Organizację i przeprowadzenie wsparcia animacyjno-edukacyjnego w projekcie „Wzmacnianie poprzez działanie”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

85.32.10.00-5   Administracyjne usługi społeczne

80.00.00.00-4   Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80.57.00.00-0   Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego 

92.33.12.10-5   Usługi animacji dla dzieci

55.32.10.00-6   Usługi przygotowania posiłków

4.Zakres zamówienia obejmuje:

4.1.Zajęcia z animatorem dla rodzin prowadzone będą dla około 20 rodzin jednocześnie,  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. W tym zadaniu przewiduje się zorganizowanie
i przeprowadzenie 4 spotkań trwających po 4 godziny każde. W tym zadaniu przewiduje się pracę
2 animatorów łącznie. Sala niezbędna do prowadzenia zajęć będzie udostępniona nieodpłatnie przez podmiot współpracujący w ramach realizacji projektu tj. Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Olsztynie.

4.2.Zajęcia z animatorem dla dorosłych prowadzone będą dla około 30 rodzin, w podziale na dwie grupy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. W tym zadaniu przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie 4 spotkań trwających po 4 godziny każde dla każdej z dwóch grup. W tym zadaniu przewiduje się pracę 2 animatorów łącznie. Sala niezbędna do prowadzenia zajęć będzie udostępniona nieodpłatnie przez podmiot współpracujący w ramach realizacji projektu tj. Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

4.3.Zajęcia z animatorem dla dzieci prowadzone będą dla około 60 dzieci, w podziale na trzy grupy
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019r. W tym zadaniu przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie 6 spotkań trwających po 4 godziny każde dla każdej z trzech grup, W tym zadaniu przewiduje się pracę 2 animatorów łącznie. Sala niezbędna do prowadzenia zajęć będzie udostępniona nieodpłatnie przez podmiot współpracujący w ramach realizacji projektu tj. Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

4.4.Zapewnienie przerw kawowych podczas każdego spotkania z animatorem dla osób dorosłych
i podczas każdego spotkania z animatorem dla dzieci.

4.5.Zapewnienie biletów komunikacji miejskiej jednoliniowych normalnych dla dorosłych uczestników zajęć oraz jednoliniowych ulgowych dla dzieci.

4.6.Zapewnienie materiałów plastycznych na zajęcia animacyjne dla dzieci.

4.7.Zapewnienie 2 szt. karnetów/kuponów upoważniających do skorzystania przez uczestników projektu z obiektów na terenie Olsztyna typu kino (filmy 2D i 3D), teatr dla około 170 osób.
Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia potrzeb rodzin w tym zakresie.

4.8.Organizacja cyklu 17 spotkań ( w tym celu Wykonawca dokona podziału osób uczestników projektu na grupy około 10 osobowe) trwających 2 godziny każde, mające na celu wymianę poglądów, spostrzeżeń po skorzystaniu przez rodziny z obiektów kulturalnych (kino, teatr). W tym zakresie Zamawiający przewiduje udział 2 animatorów łącznie podczas każdego ze spotkań.

4.9.Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny w razie potrzeby osobisty ze swoim przedstawicielem
w celu koordynacji działań związanych z przedmiotem zamówienia. 

4.10.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przeprowadzone zajęcia przez animatorów, za zapewnione przerwy kawowe podczas zajęć co Wykonawca udokumentuje przedłożonym do rachunku/faktury protokołem odbioru z załączonymi listami obecności uczestników na zajęciach
potwierdzonymi przez osoby prowadzące zajęcia.

4.10.1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wydane bilety komunikacji miejskiej co Wykonawca udokumentuje przedłożonymi do rachunku/faktury listami potwierdzającymi odbiór biletów komunikacji miejskiej (potwierdzenia odbioru biletów dla dzieci dokonuje rodzic)

4.10.2.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy za materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć animacyjnych  z dziećmi, co Wykonawca udokumentuje protokołem odbioru materiałów przez animatorów prowadzących zajęcia z dziećmi.

4.10.3.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy za faktycznie wydane karnety/kupony upoważniające
do skorzystania z obiektów kulturalnych (kino, teatr) na terenie Olsztyna, co Wykonawca udokumentuje listami potwierdzającymi odbiór karnetów/kuponów (potwierdzenia odbioru kuponów/karnetów dokonuje osoba dorosła-rodzic)

4.10.4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną organizację cyklu spotkań mających na celu wymianę poglądów, spostrzeżeń po skorzystaniu przez rodziny z obiektów kulturalnych, co Wykonawca udokumentuje przedłożonym do rachunku/faktury protokołem odbioru
z załączonymi listami obecności uczestników na zajęciach potwierdzonymi przez osoby prowadzące spotkania.

5.Realizując zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do :

5.1.Przeprowadzenia wsparcia animacyjno-edukacyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

5.2.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,                                            w szczególności: 

-list obecności uczestników na zajęciach i skorzystania z przerwy kawowej,

-list potwierdzających odbiór biletów komunikacji miejskiej,

-list potwierdzających odbiór karnetów/kuponów upoważniających do skorzystania z obiektów kulturalnych,

-list obecności uczestników na cyklu spotkań,

-protokołu odbioru materiałów plastycznych,

-udokumentowanie przeprowadzonych zajęć w formie zdjęć dobrej jakości ( min. 30 sztuk).  

-sporządzania końcowego sprawozdania po zakończeniu realizacji zadania.

5.3.Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania,                                          tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie                                 z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej:

 https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

5.4.Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0012/17 pt. „Wzmacnianie poprzez działanie ”

5.5.Bieżącego monitorowania obecności Uczestników Projektu w celu udokumentowania ich udziału                                w projekcie,  niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub w inny sposób utrudnia prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.

5.6.Ścisłej współpracy z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym.

5.7.Przekazywania na wezwanie Zamawiającego lub po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy wszelkiej oryginalnej dokumentacji z pracy z Uczestnikami Projektu.

5.8.Niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.9.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego.

5.10.Zachowania w poufności - zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp.

6.Osoby realizujące zamówienie nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

7.Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie projektu w zakresie dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych przyzna dodatkowe punktu
w kryterium oceny ofert, Wykonawcy, który skieruje do realizacji usługi osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji zatrudnienia na umowę o pracę i sankcji za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

Załączniki

  Dokumentacja.zip 9,8 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 303,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie Wykonawcy.pdf 487,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa.pdf 6,91 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się