2019-07-18

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla rodzin uczestniczących w projekcie „Pozytywny początek” postępowanie II

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla rodzin  uczestniczących w projekcie „Pozytywny początek”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu

3.Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

85.32.10.00-5- Administracyjne usługi społeczne

80.00.00.00-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

60.17.00.00-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55.10.00.00-1- Usługi hotelarskie

55.12.00.00-7 - Usługi hotelarskie  w zakresie organizacji spotkań i konferencji

55.13.00.00-0  - Inne usługi hotelarskie

4.Zakres zamówienia zawarty w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu i obejmuje:

4.1.Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla  44 rodzin  tj.  140 osób w tym:

67 osób dorosłych  i  73 osoby dzieci i młodzież.

4.2.Warsztaty będą polegały na zorganizowaniu dwóch wyjazdów, trzydniowych (piątek – niedziela)

wyjazd letni  w terminie wskazanym przez Wykonawcę pomiędzy 11 sierpnia 2019r. – 1 września 2019r.

wyjazd zimowyw terminie   6 - 8  grudnia 2019 r.

Zakłada się, że każda rodzina  weźmie udział w warsztatach letnich i zimowych, jednak ze względu na nieprzewidziane sytuacje życiowe należy wziąć pod uwagę, że uczestników może być mniej  o ok. 10 osób.

4.3.Wymagane miejsce organizacji warsztatów wyjazdowych poza granicami miasta Olsztyna                                   w odległości do 200 km.  Wyjazdy mogą być zorganizowane w tym samym miejscu lub w różnych miejscach z zastrzeżeniem, że miejsce będzie zgodne z warunkami określonymi w szczegółowym opisie zamówienia. 

4.4.W czasie warsztatów dla rodziców będą zorganizowane zajęcia grupowe dla młodzieży i dzieci. Zajęcia powinny odbywać się równolegle, wykonawca powinien mieć zapewnioną dyspozycyjność          sal oraz kadrę, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone                                 w szczegółowym opisie zamówienia.

4.5.Wykonawca zapewni miejsce pobytu, zakwaterowania, sale szkoleniowe określone                                    w szczegółowym opisie zamówienia.

4.6.Wykonawca zapewni zakwaterowanie iwyżywienie zgodnie z warunkami określonymi                                 w szczegółowym opisie zamówienia. 

4.7.Wykonawca zapewni - na wyjeździe letnim zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych i integracyjnych,  sesji wizażu, sesji fotograficznych, przygotowanie fotokalendarza dla każdej   z rodzin  na  2020r.,

- na wyjeździe zimowym zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych i integracyjnych  mające na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych, przygotowanie wystawyfotograficznej i plastycznej, występ zespołu artystycznego itp. zgodnie zeszczegółowym opisem przedmiotu  zamówienia. 

4.8.Wykonawca zapewni w cenie oferty ratownika wodnego podczas wyjazdu sierpniowego oraz na każdym wyjeździe opiekę medyczną minimum dostęp i transport do przychodni zdrowia, gdzie uczestnik będzie miał prawo w razie potrzeby do nieodpłatnego skorzystania z pomocy pielęgniarki                      i lekarza .

4.9.Wykonawca zapewnia transport autokarowy uczestników na miejsce zajęć i z powrotem.

4.10.Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników warsztatów w wysokości nie mniejszej niż 10 000 zł na osobę.

4.11.Wykonawca zapewni organizację czasu wolnego z elementami służącymi integracji uczestników.

4.12.Wykonawca zapewni swojego przedstawiciela w miejscu organizacji zajęć do koordynacji działań podczas każdego wyjazdu warsztatów grupowych.

5.Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do :

5.1.Rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji z każdego wyjazdu,  w szczególności:

 - list obecności uczestników;

 - sprawozdania ze zrealizowanego warsztatu wyjazdowego ;

- dokumentacji fotograficznej z przebiegu działań realizowanych w ramach projektu min 20.

 -Kopii polisy ubezpieczeniowej NNW.

- przekazania przygotowanych i wydrukowanych kalendarzy najpóźniej do dni 15 października 2019r.

5.2.Oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania,                                          tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie                                   z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów, dostępnymi na stronie internetowej: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

5.3. Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu współfinansowanego z EFS, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 w ramach projektu nr RPWM.11.02.04-28-0016/17 pt. „Pozytywny początek”.

5.4.Ścisłej współpracy  z koordynatorem projektu oraz zespołem projektowym.

5.5.Niezwłocznego udostępniania do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

5.6.Przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego.

5.7.Zachowania w poufności - zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp.

6.Osoby realizujące zamówienie nie mogą przekraczać maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych                         w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

7.Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z umowy o dofinansowanie projektu w zakresie dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych przyzna dodatkowe punktu
w kryterium oceny ofert, Wykonawcy, który skieruje do realizacji usługi osobę zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w takim wymiarze czasu pracy,                    w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji zatrudnienia na umowę o pracę i sankcji za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.zip 1,28 MB (zip) szczegóły pobierz
  Propozycja harmonog...u zajęć.zip 10,99 KB (zip) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 450,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POWIADOMIENIE O WYB...ZE OFERTY.pdf 218,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA 6,93 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się