Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zakup specjalistycznych materiałów edukacyjnych
zakup i dostawa specjalistycznych materiałów edukacyjnych w
ramach projektu „Dodaj skrzydeł” nr RPWM.11.02.04-28-0010/17
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
17.07.2019 więcej
Dostawa specjalistycznych materiałów edukacyjnych
Dostawa specjalistycznych materiałów edukacyjnych w ramach
projektu „Dodaj skrzydeł” nr RPWM.11.02.04-28-0010/17
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
09.07.2019 więcej
Świadczenie usługi transportu podopiecznych ŚDS
Świadczenie usługi transportu podopiecznych ŚDS "Dworek" z
filią przy ul. J. Kuronia 16 w Olsztynie w okresie lipiec-
wrzesień 2019 roku
10.06.2019 więcej
Dostawa mebli na wyposażenie pokoju terapeutycznego w ramach projektu „Pozytywny początek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dostawa mebli na wyposażenie pokoju terapeutycznego w ramach
projektu „Pozytywny początek” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 -
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie
11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT
Olsztyn
17.05.2019 więcej
Zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”
na zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj
skrzydeł” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 –
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych –
projekt ZIT Olsztyn
13.05.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa komputerów,drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego
Sprzedaż wraz z dostawą zestawów komputerowych,drukarek i
urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MOPS w Olsztynie.
10.05.2019 więcej
Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, materiałów plastycznych i materiałów na rękodzieło w ramach projektów „ Dodaj skrzydeł” i „Pozytywny początek” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, materiałów
plastycznych i materiałów na rękodzieło w ramach projektów
„ Dodaj skrzydeł” i „Pozytywny początek”
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Olsztynie w ramach projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 -
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie
11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT
Olsztyn
11.04.2019 więcej
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wykonanie okresowej kontroli (rocznej lub pięcioletniej) stanu
technicznego instalacji elektrycznych zgodnie z art. 62 ust 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane w
obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie wraz
z przygotowaniem protokołów
11.04.2019 więcej
Zakup zestawów komputerowych,laptopa i drukarek
Zakup zestawów komputerowych,laptopa i drukarek na potrzeby MOPS
w Olsztynie
27.03.2019 więcej
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 -
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie
11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT
Olsztyn
26.03.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się