Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
„SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW MOPS W OLSZTYNIE”
„SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW MOPS W OLSZTYNIE”
zaplanowane w projekcie pod nazwą „ Wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie umowy Nr: POWR.02.05.00-00-0279/18-00
12.08.2019 więcej
Dostawa materiałów edukacyjnych na zajęcia dla małych dzieci
Dostawa materiałów edukacyjnych na zajęcia dla małych dzieci
10.10.2019 więcej
Sukcesywna dostawa mięsa wołowo - wieprzowego
Sukcesywna dostawa mięsa wołowo - wieprzowego na potrzeby
jednostek organizacyjnych MOPS w Olsztynie w okresie IX-XII
2019r.
13.09.2019 więcej
Zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”
Zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj
skrzydeł” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
10.09.2019 więcej
Wymiana pokrycia dachów z eternitu na blachodachówkę dwóch domków jednorodzinnych zamieszkałych przez społeczność romską.
Wymiana pokrycia dachów z eternitu na blachodachówkę dwóch
domków jednorodzinnych zamieszkałych przez społeczność
romską znajdujących się przy ul. Gołdapskiej 25 i
Gołdapskiej 27 w Olsztynie.
06.09.2019 więcej
Zakup specjalistycznych materiałów edukacyjnych
zakup i dostawa specjalistycznych materiałów edukacyjnych w
ramach projektu „Dodaj skrzydeł” nr RPWM.11.02.04-28-0010/17
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
17.07.2019 więcej
Dostawa specjalistycznych materiałów edukacyjnych
Dostawa specjalistycznych materiałów edukacyjnych w ramach
projektu „Dodaj skrzydeł” nr RPWM.11.02.04-28-0010/17
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
09.07.2019 więcej
Świadczenie usługi transportu podopiecznych ŚDS
Świadczenie usługi transportu podopiecznych ŚDS "Dworek" z
filią przy ul. J. Kuronia 16 w Olsztynie w okresie lipiec-
wrzesień 2019 roku
10.06.2019 więcej
Dostawa mebli na wyposażenie pokoju terapeutycznego w ramach projektu „Pozytywny początek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dostawa mebli na wyposażenie pokoju terapeutycznego w ramach
projektu „Pozytywny początek” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi
priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 -
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie
11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT
Olsztyn
17.05.2019 więcej
Zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj skrzydeł”
na zakup biletów do kina dla uczestników projektu „Dodaj
skrzydeł” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działania 11.2 –
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania
11.2.4 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych –
projekt ZIT Olsztyn
13.05.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się