Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na przebudowę obiektu Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego na
przebudowę obiektu Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie w celu wyodrębnienia
dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
i interwencyjnego w związku z przystosowaniem do
obowiązujących standardów wynikających z zapisów ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca
2011 r. (Dz.U. z 2019r., poz.1111 z późn.zm.)
17.07.2020 więcej
Wykonanie okresowych kontroli technicznych obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej w tym pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych.
Wykonanie okresowych kontroli technicznych obiektów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w zakresie branży
sanitarnej i elektrycznej w tym pomiarów instalacji
elektrycznych i piorunochronnych.
05.06.2020 więcej
Świadczenia usług elektronicznego całodobowego monitoringu i przyzywania pomocy dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, tzw. teleopieki
Świadczenia usług elektronicznego całodobowego monitoringu i
przyzywania pomocy dla osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania, tzw. teleopieki
03.04.2020 więcej
Świadczenie usługi zdalnego monitoringu elektronicznego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Świadczenie usługi zdalnego monitoringu elektronicznego
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
09.03.2020 więcej
Świadczenie usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w placówkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
Świadczenie usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w
placówkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie
25.02.2020 więcej
Świadczenie usługi konserwacji oraz naprawy kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki etykiet w MOPS i jednostkach organizacyjnych.
Świadczenie usługi konserwacji oraz naprawy kserokopiarek,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki etykiet w MOPS i
jednostkach organizacyjnych.
21.02.2020 więcej
Konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w 2020 roku.
Konserwacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
jednostkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie w 2020 roku.
03.02.2020 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych
Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych na potrzeby MOPS i
jednostek organizacyjnych w 2020 roku.
22.01.2020 więcej
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
podlegających MOPS na terenie miasta Olsztyna
20.01.2020 więcej
Ochrona anytywirusowa komputerów
Aktualizację zabezpieczenia komputerów będących w
użytkowaniu MOPS w Olsztynie i jednostek organizacyjnych
programem antywirusowym w 2020 roku
16.01.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się