2019-05-17

Dostawa mebli na wyposażenie pokoju terapeutycznego w ramach projektu „Pozytywny początek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wyposażenie pokoju terapeutycznego dla Pieczy Zastępczej przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 45 w Olsztynie w ramach projektu  „Pozytywny początek”  realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zestawienie rodzajowo ilościowe mebli   zawarty został w załączniku Nr 1  do zaproszenia do złożenia oferty.

3.Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i innych uszkodzeń, które będą stanowiły kompatybilną całość i będą gotowe do użytku bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów oraz wykonywania dodatkowych prac przez Zamawiającego oraz będą

a) posiadać certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (dotyczy wyłącznie produktów, dla których posiadanie certyfikatów jest wymagane prawem) oraz wymagane prawem atesty w języku polskim,

b) spełniać wymogi określone obowiązującym prawem, a materiały zastosowane do ich produkcji zostały dopuszczone do użytkowania;

c)dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

4.Wykonawca udzieli gwarancji na zakupiony towar na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy.  

5.Termin płatności -14 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

6.Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostarczenia, rozładunku, wniesienia (I piętro), zmontowania (jeżeli dotyczy) przedmiotu zamówienia do siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

7.Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w godzinach od 7:30 do 14:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

8.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa.

Załączniki

  Zaproszenie do zło...ie oferty.zip 5,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert.pdf 477,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 452,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA.pdf 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się