2019-04-11

Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, materiałów plastycznych i materiałów na rękodzieło w ramach projektów „ Dodaj skrzydeł” i „Pozytywny początek” realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  pomocy  dydaktycznych, gier edukacyjnych,  materiałów plastycznych i materiałów na rękodzieło w ramach projektów „ Dodaj skrzydeł”  i  „Pozytywny początek”  realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

2.Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

Część I - dostawa  pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i  materiałów plastycznych w ramach projektu „ Dodaj skrzydeł”.

Część II - dostawa  pomocy dydaktycznych, materiały plastyczne i akcesoria na rękodzieło    i zajęcia animacyjne w ramach projektu  „Pozytywny początek”.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zestawienie rodzajowo ilościowe pomocy/asortymentu/artykułów  dla części I dostawa  pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych  i  materiałów plastycznych w ramach projektu „ Dodaj skrzydeł”  zawarty został w załączniku Nr 1  do zaproszenia do złożenia oferty.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający zestawienie rodzajowo ilościowe pomocy/asortymentu/artykułów dla części II dostawa pomocy dydaktycznych, materiały plastyczne i akcesoria na rękodzieło i zajęcia animacyjne w ramach projektu  „Pozytywny początek” zawarty został w załączniku Nr 1A do zaproszenia do złożenia oferty.

5.Wymienione w załącznikach pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, materiały plastyczne muszą spełniać normy bezpieczeństwa, posiadać wymagane instrukcje i/lub atesty i/lub certyfikat i/lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania.

6. Dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w oryginalne opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.

7.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na zakupiony towar zgodnie z gwarancją producenta.

8.Termin realizacji zamówienia 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

9. Dostarczenie z wniesieniem pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, materiałów plastycznych  do siedziby Zamawiającego Al. Marsz J. Piłsudskiego 61A w Olsztynie.

10.Termin płatności -14 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości gier lub materiałów plastycznych wg. cen wskazanych  przez  Wykonawcę  w  ofercie.

Ofertę nalezy złożyć do dnia  19.04.2019r do godz.10.00.

Załączniki

  Zaproszenie do zloz...y cenowej.pdf 249,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Część I. Szcz...znik nr 1.pdf 506,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Część II. Szc...nik nr 1A.pdf 516,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Formularz ofertow...znik nr 2.doc 206,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4.Oświadczenie wyk...znik nr 3.pdf 221,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Wzór umowy - za...znik nr 4.pdf 529,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf 301,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 61,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA.pdf 3,05 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się