2019-06-10

Świadczenie usługi transportu podopiecznych ŚDS

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2019r.  

 

MOPS.DAG.ZP.261.30.2019

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Przedmiot zapytania: świadczenie usługi transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie, z filią przy ul. J. Kuronia 16 w Olsztynie

CPV: 60000000-8

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A 10-449 Olsztyn

tel./fax 89 534-04-14, 89 534-05-38

e-mail: zamowieniapubliczne@mopsolsztyn.pl

strona internetowa: mopsolosztyn.bip.gov.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1.Przedmiotem zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późń. zm.) jest świadczenie usługi transportu 45 osób niepełnosprawnych oraz opiekunów (w każdym kursie 1 opiekun) z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek”, z filią przy ul. J. Kuronia 16 w Olsztynie i z powrotem, środkiem transportu Wykonawcy w okresie od 01.07.2019r. do dnia 30.09.2019r.

2. Transport powinien być realizowany w godzinach 6:00 – 16:00 (gwarantując pobyt uczestnika w ŚDS co najmniej 6 godzin dziennie) przy czym dowóz uczestników ŚDS nie wcześniej niż na godzinę 6:30 a wyjazd z ŚDS nie później niż o godzinie 15:30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

3.Transport uczestników zajęć w ŚDS odbywać się będzie z udziałem opiekunów (w każdym kursie min. 1 opiekun).

4. Każdy kurs powinien rozpoczynać się z pod budynku ŚDS przy ul. Kuronia 16 i zabraniem z pod budynku opiekuna – powrót również z opiekunem

5. Usługa powinna być świadczona pojazdem uprawnionym do przewozu 9 -23 osób, któregowielkość /gabaryt będzie umożliwiał przemieszczanie się po wąskich osiedlowych ulicach (z uwagi na konieczność odbioru uczestników spod miejsca zamieszkania).

5. Trasa przejazdu ustalana jest przez opiekuna (personel ŚDS) i może ulegać zmianom ze względu na zgłoszoną wcześniej nieobecność uczestnika.

6. Trasa wykonywanej usługi wynosi średnio 130 - 160 km dziennie, w terenie administracyjnym miasta Olsztyna.

7.Trasa i godziny przewozu osób oraz liczba przewożonych osób, mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania dowozu uczestników do placówki z powodu sytuacji okolicznościowych wynikających z organizacji i funkcjonowania placówki, o czym uprzednio będzie informować Wykonawcę.

9. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego szczegółowe godziny dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w podróży oraz maksymalną minimalizację kosztów.

10. Ze względu na fakt, iż z przedmiotowych usług korzystać będą osoby z niepełnosprawnościami, w uzasadnionych przypadkach wskazana będzie pomoc kierowcy przy wsiadaniu i wysiadaniu uczestników.

11.Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 30 000,00 zł brutto

12. W przypadku zwiększenia w trakcie trwania umowy środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą umowy w zakresie terminu realizacji - nie dłużej niż do 31.12.2019r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą).

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i kwalifikacji do przewozu osób w transporcie drogowym, co potwierdzi aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług transportowych w zakresie przewozu osób (oświadczenie zał. nr 2)

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca powinien dysponować min. trzema środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wykazane środki transportu muszą posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę ubezpieczeniową OC (oświadczenie zał. nr 3)

- Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwiema osobami, które posiadają odpowiednia uprawnienia zawodowe do wykonywania niniejszego zamówienia tj. ważne prawo jazdy, minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przewozu osób oraz posiadają ważne świadectwo kwalifikacji dla kierowców (oświadczenie zał. nr 4)

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

a) realizacji przedmiotu zamówienia środkiem transportu sprawnym technicznie, dopuszczonym do ruchu, czystym, wyposażonym w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno -zimowym oraz sprawną klimatyzację w okresie letnim, pasy bezpieczeństwa, wyposażenia pojazdów w okresie zimowym w opony zimowe

b) w przypadku świadczenia usługi pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych odpowiedniego jego oznakowania, zgodnie z art.58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruch drogowym (Dz.U.2017.0.1260)

c) wykonywania przewozu na wyznaczonej trasie, zgodnie z harmonogramem

d) podstawienia samochodu zastępczego w razie wystąpienia awarii.

Samochód zastępczy powinien spełniać co najmniej wymagania opisane w pkt. a) – b).

W przypadku, gdy Wykonawca obowiązku tego nie dopełni, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu usługi transportowej u innego usługodawcy i obciążenia Wykonawcy równowartością zrealizowanego transportu zastępczego.

e) poddania się kontroli właściwych służb w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

Kryterium oceny ofert:

Zamawiający wybierając ofertę będzie kierował się najniższą ceną ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia w przedziale 130 - 160 km dziennie, w terenie administracyjnym miasta Olsztyna

Sposób obliczenia ceny:

1. Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu – zał. nr 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia dokona ustalenia ceny oferty w oparciu o własne kalkulacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i doświadczenia przy realizacji zamówienia zgodnie z zakresem ujętym w zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, koszty paliwa, pracy kierowcy,dojazdu kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie praca, amortyzacji, ubezpieczeń, itp. oraz oznakowania pojazdu zgodnie z przepisami.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinien złożyć Wykonawca wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2. Wykaz wykonanych usług (zał. nr 2)

3.Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia

(zał. nr 3)

4. Wykaz osób – potencjał kadrowy (zał. nr.4)

5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby reprezentujące, osobę prawną lub fizyczną. Złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające osobę/osoby do reprezentowania Wykonawcy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach przedmiotu zamówienia:

kierownik ŚDS „Dworek” z filią przy ul. J. Kuronia 16 tel. 89 527-07-53

W sprawach formalnych:

Paulina Solmińska tel. 89 521 - 04 -30

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18.06.2019r. do godz. 10:00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Marsz. J. Piłsudskiego 61 A ,10-449 Olsztyn, z dopiskiem: „MOPS.DAG.ZP.261.30.2019 – świadczenie usługi transportu uczestników ŚDS „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Olsztynie, z filią przy ul. Jacka Kuronia 16 w Olsztynie. Nie otwierać przed 18.06.2019r. przed godz.10:30”

 

Informacje dodatkowe:

1.Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub złożona po upływie terminu składania ofert.

2.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

5.Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji    w zakresie ceny

6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Oferenci mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:

• Listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 61A,

10-449 Olsztyn,

• Poprzez e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

• Telefonicznie: (89) 534-04-14

2. Inspektor Ochrony Danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:

• Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn

• Poprzez e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl

• Telefonicznie: (89) 521-04-31

3.Cel przetwarzania danych Oferenta oraz podstawy prawne.

Dane Oferenta będą przetwarzane w celu związanym z udzieleniem zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Oferenta wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

• Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)

4.Okres przechowywania danych.

Dane Oferenta pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Komu przekazujemy dane?

a) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

b) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postepowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6.Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują następujące uprawnienia:

• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

• Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

7.Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

2. Wykaz usług (zał. nr.2)

3.Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia

(zał. nr.3)

4. Wykaz osób – potencjał kadrowy (zał. nr.4)

5. Wzór umowy (zał.nr 5)

Załączniki

  Dokumentacja.zip 280,15 KB (zip) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert.pdf 110,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 69,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa.pdf 282,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się