2019-03-26

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al.Marsz.J.Piłsudskiego 61A 10-449 Olsztyn
prosi o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986)w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie 11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt ZIT Olsztyn

na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu:

1. „Rodzinna układanka”

2. „Wzmacnianie przez działanie”

3. „Pozytywny początek”

4. „Dodaj skrzydeł”

Opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego

1)Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu:

1. „Rodzinna układanka”–70 kompletów,

2. „Wzmacnianie przez działanie”-128 kompletów,

3. „Pozytywny początek”-88 kompletów,

4. „Dodaj skrzydeł”-61 kompletów

Materiały promocyjne, komplety rozumiane jako długopisy, teczki, notesy, winny być oznaczone logotypami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promowania projektów, których umowy podpisano po 1 stycznia 2018r. https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3347/zasady-dla-umow-podpisanych-po-1-stycznia-2018-roku

2)Przedstawienie (wybrany Wykonawca) w terminie do 3 dni roboczych, wizualizacji materiałów promocyjnych do akceptacji Zamawiającego.

3)Termin realizacji zamówienia 14 dni roboczych od dnia akceptacji wizualizacji materiałów promocyjnych przez Zamawiającego.

4)Dostarczenie z wniesieniem materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego.

5)Termin płatności -14 dni od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

6)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości materiałów promocyjnych wg cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.

W dniu 28.03.2019r. wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców, odpowiedź w załączeniu.

Załączniki

  Zaaproszenie do zł...ązujące.pdf 327,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz ofertowy.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie wykonawcy.docx 52,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pismo nr 1 bip.pdf 120,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarc...ofert bip.pdf 259,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie Wykonawcy.pdf 133,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się