2019-04-11

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

Zamówienie polega na wykonaniu okresowej kontroli (rocznej lub pięcioletniej)  stanu technicznego instalacji elektrycznych  zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1a , art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy  z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane w  obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie i terminach wskazanych poniżej:

Lp

Nazwa i adres obiektu MOPS w Olsztynie

 

Typ przeglądu

Wymagany termin wykonania przeglądu

1.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” + PPS 7 ,  ul. Świtezianki 4A

roczny

czerwiec 2019r

2.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób   z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa”   ul. Jacka Kuronia 14

roczny

czerwiec 2019r

3.

Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną ul. Wańkowicza 3

roczny

czerwiec 2019r

4.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  ul. Rzepakowa 12

roczny

czerwiec 2019r

5.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  ul. Wiecherta 23a

roczny

wrzesień 2019r

6.

MOPS +  DzDPS dla Osób Chorych na Cukrzycę  al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A

roczny

wrzesień 2019r

7.

DzDPS dla Osób Niepełnosprawnych ul. E. Plater 13

roczny

wrzesień 2019r

8.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi „Dworek” ul. Królowej Jadwigi 4

roczny

wrzesień 2019r

9.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi   ul Jacka  Kuronia 16

pięcioletni

czerwiec 2019r

10.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  ul. Świtezianki  4

pięcioletni

czerwiec 2019r

11.

Schronisko dla Bezdomnych im Sabiny Kusznierow ul. Towarowa 18B

pięcioletni

czerwiec 2019r

12.

Noclegownia w Olsztynie  ul. Towarowa 18

pięcioletni

czerwiec 2019r

2. Przygotowanie protokołów z kontroli i dostarczenie ich do Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia  kontroli w  ww. obiektach .

3. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych mogą przeprowadzić osoby posiadające uprawnienia budowlane elektryczne lub posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

4. Wymaga się by osoba dokonująca kontroli  posiadała i przedstawiła Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

- uprawnień budowlanych lub dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych;

-aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Usługa objęta niniejszym zamówieniem winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie, a protokoły

sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać  wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, wszczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

 

Uwaga! Zamawiajacy informuje, że jest w posiadaniu aktualnych protokołów z pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz z badania w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Powyższe dokumenty powinny znajdować się u kierownika obiektu i być udostępnione do wglądu osobie dokonującej kontroli.

Formularz ofertowy  należy złozyć do dnia  19.04.2019r do godz.10.00.

Zamawiający informuje,  że w dniu 15.04.2019r. w sprawie przedmiotowego zamówienia zostało złożone pytanie. Zamawiający przekazuje w załączeniu  treść zapytania wraz  z odpowiedzią.

Załączniki

  2.Załączniki do oferty.docx 36,28 KB (doc) szczegóły pobierz
  1. ZAPROSZENIE DO Z...IA OFERTY.pdf 341,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na pytan...5.04.2019.pdf 395,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf 187,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 27,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UMOWA.pdf 174,35 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się