2020-10-16

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23A w Olsztynie

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23A w Olsztynie.

2.Zakres prac do wykonania obejmuje:

-branżę elektryczną,

-branżę budowlaną.

3.Szczegółowy zakres prac remontowych został określony w przedmiarach robót (załącznik pomocniczy)

4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

a)wykonanie prac przygotowawczych,

b)organizację terenu prac remontowych,

c)wykonanie wszystkich prac remontowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

d)uporządkowanie terenu prac remontowych.

5.Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości. 
Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

6.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w przedmiarach robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w przedmiarach robót.

7.Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

8.Wymagania dotyczące robót:

1)wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.

2)roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, wymogami niniejszej SIWZ;

3)użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.

9.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1)Przedmiotowe prace remontowe będą prowadzone w jednostce organizacyjnej MOPS-Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży ul. Wiecherta 23A. Jednostka na czas przeprowadzenia remontu będzie nieczynna dla uczestników ośrodka.

2)Prace remontowe mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00.

3)Wykonawca w toku prowadzonych prac zobowiązany jest do zachowania porządku w lokalu objętym pracami oraz na terenie przylegającym do lokalu np. schody, teren zewnętrzny, utrzymywania na bieżąco czystości, usuwania po zakończeniu prac odpadów.

4)Wykonawca może korzystać z dostępu do energii elektrycznej i bieżącej wody w lokalu, koszty zużycia za energię elektryczną, wodę, ścieki za czas prowadzonego remontu pokryje Wykonawca poprzez zainstalowanie niezbednych urządzeń pomiarowych na czas remontu, własny staraniem i na własny koszt.

10.Wymagania stawiane Wykonawcy:

1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

2)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

3)spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.

11.Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do nadzorowania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.W celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany będzie do wskazania osób przewidzianych do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz złożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby odpowiednich uprawnień i kwalifikacji zawodowych (tj. kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień zawierania umowy, podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione). Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładanie w ilości wymaganej przez Zamawiającego, które spełniają następujące wymagania:

1)jedna osoba kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

12.Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278), przy czym:

1)Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2016r. poz. 65/,

2)na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

13.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych w wymiarze co najmniej 3 lat, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno
z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XIII SIWZ. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

14.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość całkowita umowy (brutto).

15.Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108), tj. zatrudnienie co najmniej 1 osoby wykonującej roboty instalacyjno- elektryczne przy realizacji niniejszego zamówienia.

Powyższy obowiązek dotyczy także podwykonawców, nie dotyczy osób nadzorujących roboty i osób prowadzących działalność gospodarczą.

16.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

1)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia w/w osób poprzez złożenie oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

-        na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca powinien udokumentować zatrudnienie ww. osób poprzez złożenie, wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów;

3)w przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonymi dokumentami, Zamawiający zastosuje kary umowne określone we wzorze umowy;

4)w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;

5)Wykonawca lub podwykonawcy zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracęzobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskają w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

 

 


 

Załączniki

  Dokumentacja.zip 505,31 KB (zip) szczegóły pobierz
  Dokumentacja techniczna.zip 16,79 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się